Παρασκευή

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

Δημοσιεύουμε την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή και μια έκθεση επιτροπής αδελφών για το Μέγαρο της Ελευσίνας και αφήνουμε τις παρατηρήσεις, τις κρίσεις και τα συμπεράσματα σε σας.
Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΡΟΣΑΠΤΕΙ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΨΟΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ
"Φυσικά μετά τα όσα αντιλήφθημεν και παρέμειναν απόρρητα με την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς Μεγάρου Ελευσίνος (δίπλα στο container παροχής συσσιτίου εις απόρους...) δεν επέτρεπεν εις έχοντας σώας τας φρένας να εμπιστευθούν τους κόπους της ζωής των εις την «διαχείρισιν» Αδελφών...»
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

.
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΠΣΤΗΣ: .
Προς
το Διοικητικό Συμβούλιο
της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος
Αχαρνών 19
104 38 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2003
Κύριοι,
με την από 8/1/2003 απόφασή σας, μας αναθέσατε τον ειδικό διαχειριστικό έλεγχο σχετικά με τις δαπάνες ανεγέρσεως του επί της οδού Κίμωνος αριθμ. 20 «ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» ιδιοκτησίας του «Τεκτονικού Ιδρύματος», η οποία μας κοινοποιήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 44917/27-1-2003 επιστολή σας.
Κατά τον έλεγχό μας εφαρμόσθηκαν οι ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες κρίθηκαν κατάλληλες για το σκοπό και την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, στο πλαίσιο των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Αντικείμενο του ελέγχου μας αποτέλεσαν:
α) οι βασικές αρχές και κανόνες που θα έπρεπε να είχαν τηρηθεί κατά την σχεδίαση, εκτέλεση και οικονομική διαχείριση του Έργου (π.χ. προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός μέσων, καθοδήγηση και έλεγχος) και
β) οι σχετικές με το «ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» διαχειριστικές πράξεις καθώς και η λογιστική αποτύπωση αυτών, οι οποίες διαμόρφωσαν και το τελικό κόστος του «Κτιρίου», κατά την διάρκεια των χρήσεων (τεκτονικά έτη) 1996 - 1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000,2000-2001 και 2001 -2002.
Απαραίτητες και αναγκαίες για τον έλεγχό μας πληροφορίες και επεξηγήσεις ζητήθηκαν:
α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ……………………………….
β) από τον κ………………….. ως μέλος της «Επιτροπής» που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) από τον κ: ………………………, Λογιστή του Ιδρύματος κατά την διάρκεια των χρήσεων 1996 - 1997 έως και 2001 - 2002 καθώς και από τον κ…………………….βοηθό ταμία του ιδρύματος.
Επισημάνεται ότι η επαφή μας με τον κ. ……………………….. περιορίσθηκε σε δύο, τρεις τηλεφωνικές συνομιλίες, διότι λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει δεν ήταν εύκολο να παρευρεθεί στο Ίδρυμα κατά την διάρκεια του ελέγχου μας.
…………………………………………………………………………………………..
Ο κ. ……………………………….. αντικαταστάτης του κ. ……………………έθεσε υπόψη μας τα βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος και συνεργάσθηκε μαζί μας κατά την διάρκεια του ελέγχου μας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι, όπως ήδη έγινε γνωστό στον Πρόεδρο του Δ.Σ. από τις πρώτες ημέρες, ο έλεγχός μας διενεργήθηκε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες διότι:
α) Στερηθήκαμε της απαραίτητης και αναντικατάστατης παρουσίας του πρώην Λογιστή του Ιδρύματος κ. …………………….. λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η παρουσία του κ. …………………. ήταν πολύτιμη αλλά όπως ήταν φυσικό, δεν γνώριζε τίποτε σχετικό με την υπόθεση του «Κτιρίου».
β) Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία του Ιδρύματος για να απεικονισθεί το κόστος του «Κτιρίου» και γενικότερα η λογιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, δεν ήταν η πλέον κατάλληλη ώστε να δώσουν πλήρη και σαφή πληροφόρηση, όπως είναι απαραίτητο να γίνεται σε διαχείριση χρηματικών ποσών αυτού του ύψους.
Ενδεικτικά σημειώνουμε τα εξής:
βα) Δεν τηρήθηκαν δοσοληπτικοί λογαριασμοί «Εργολάβων» και «Προμηθευτών» για όλους όσους συνεργάσθηκαν στην ανέγερση του κτιρίου, ιδίως το πρώτο διάστημα, με αποτέλεσμα:
- Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, πόσα παραστατικά έχει εκδώσει ο κάθε «Εργολάβος» ή «Προμηθευτής Υλικών» και πιο το συνολικό ποσό της αμοιβής του για τα υλικά ή την εργασία που προσέφερε αντίστοιχα.
- Δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί το πότε πληρώνονταν και με ποιόν τρόπο (μετρητοίς, με επιταγές τρέχουσας ημερομηνίας εκδόσεως ή μεταχρονολογημένες επιταγές).

.ββ) Οι λογιστικές καταχωρήσεις γίνονταν μαζικά, δηλαδή με μία
λογιστική εγγραφή καταχωρούντο πάρα πολλά παραστατικά μαζί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί τι είδος δαπάνης καταχωρείται, εάν οι αξίες των επισυναπτόμενων παραστατικών κάλυπταν το ποσό της καταχώρησης ή έλλειπαν παραστατικά κ.λ.π.

βγ) Οι πάρα πολλές λανθασμένες καταχωρήσεις καθώς και πολλές διορθώσεις αυτών που έγιναν κυρίως στην χρήση 1999 - 2000 κατά την γνώμη μας λόγω καθυστερημένης προσκόμισης των παραστατικών στο Λογιστήριο του Ιδρύματος και ελλιπούς πληροφόρησής του.
γ) Και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η αρχειοθέτηση των παραστατικών:
Τα περισσότερα από τα παραστατικά που αφορούσαν λογιστικές εγγραφές του «Κτιρίου» δεν ήταν στους φακέλους (κλασέρ) όπου αρχικώς είχαν αρχειοθετηθεί κατά ημερολογιακή σειρά.
Βρίσκονταν σε διάφορους φακέλους χωρίς ημερολογιακή σειρά και διάσπαρτα.
Παραστατικά δεκάδων εκατομμυρίων δραχμών δεν' ήταν δυνατόν να συσχετισθούν με αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στις οποίες δεν επισυνάπτονταν παραστατικά.
Κατεβλήθη πολύ μεγάλη προσπάθεια από μέρους μας για να συσχετίσουμε τα «διάσπαρτα» παραστατικά με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στις οποίες δεν επισυνάπτονταν παραστατικά.
Ουσιαστικά έγινε μία αναδιοργάνωση του συγκεκριμένου τμήματος του αρχείου του Ιδρύματος.
Παρόλα αυτά υπήρξαν λογιστικές εγγραφές συνολικού ύψους δρχ. 1.667.605 για τις οποίες δεν τέθηκαν υπόψη μας παραστατικά στοιχεία, πιθανόν να χάθηκαν ή να μην προσκομίσθηκαν ποτέ στο Λογιστήριο του Ιδρύματος.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι διαπιστώσεις του ελέγχου μας στηρίχθηκαν στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας και στις πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας δόθηκαν. Κατά συνέπεια λόγω αυτής της αταξίας που υπήρχε στα παραστατικά του «Κτιρίου» (η οποία όπως μας δηλώθηκε είχε δημιουργηθεί από προηγούμενους ελέγχους) δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και στοιχεία τα οποία δεν τέθηκαν υπόψη μας.
Όλα αυτά προκάλεσαν μεγάλη χρονική καθυστέρηση στον έλεγχο μας και ως ήταν φυσικό σημαντική απόκλιση από τα αρχικώς προϋπολογισθέντα χρονικά όρια ολοκληρώσεώς του.


ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΕΡΓΟΥ
Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ……………………. Ζητήσαμε τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για τον έλεγχο μας:
α) Αντίγραφα των Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. που αφορούσαν θέματα
σχετικά με το «Κτίριο».
β) 0 Προϋπολογισμός του Έργου, που θα έπρεπε να είχε συνταχθεί
τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών.
γ) Προσφορές, Ιδιωτικά Συμφωνητικά με «Εργολάβους» και «Προμηθευτές
Υλικών», επιμετρήσεις διαφόρων φάσεων του Έργου και τυχόν άλλα στοιχεία του «Κτιρίου» τα οποία υπήρχαν πιθανόν να μην προσκομίσθηκαν στο Λογιστήριο του Ιδρύματος.
Σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία, όπως μας δήλωσε ο κ…………………….. δεν τέθηκαν υπόψη του Προσφορές, ιδιωτικά Συμφωνητικά κ.λ.π. και θα πρέπει να αναζητηθούν τα προσκομισθέντα στο Λογιστήριο του Ιδρύματος, ενώ σχετικά με τον προϋπολογισμό του Έργου μας ανέφερε σχετική δήλωση του κ……………………… σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας το κόστος του έργου (προϋπολογιστικά) θα ανήρχετο στο ποσό των δρχ. 64 εκατ. περίπου.
Από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε υπόψη μας μόνο απόσπασμα της από 12/02/1997 συνεδριάσεως. To απόσπασμα αυτό αναφέρεται μόνο στον διορισμό ειδικής «Επιτροπής» από τους κ.κ. ……………….…………………. ως Προέδρου (απεβίωσε και αντικαταστάθηκε από τον κ.
………………………………. με αρμοδιότητες «τον……. συντονισμό και έλεγχο των δαπανών της ανεγέρσεως του Κτιρίου, την διενέργεια των σχετικών μειοδοτικών διαγωνισμών των επιμέρους εργασιών και | εν γένει την οικονομική διαχείριση του όλου έργου».
Ο κ…………………. κατόπιν αιτήματος μας με την υπαριθ. πρωτ. 45076/3-3-2003 επιστολή του, η οποία κοινοποιήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μας γνώρισε τα εξής:
α) Η «Επιτροπή» που ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
ουδέποτε ανέλαβε να επιβλέπει την εκτέλεση του Έργου και δεν προσέλαβαν, παρακολούθησαν ή καθοδήγησαν «Συνεργεία» που εργάστηκαν στο «Κτίριο».
β) Αντιθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο, όρισε ατύπως, όπως την επίβλεψη του Έργου έχουν ο Πρόεδρος και οι πρώην Πρόεδροι της Στοάς «ΔΗΜΗΤΗΡ».
γ) To Διοικητικό Συμβούλιο ενημερωνόταν ανά 15ήμερο, από τα μέλη της επιτροπής της Στοάς «ΔΗΜΗΤΗΡ» και από τον «Επιβλέποντα Μηχανικό» κ………………………., σχετικά με την πρόοδο των εργασιών του Έργου, δια τυχόν προβλήματα και δια τον προϋπολογισμό των δαπανών του επόμενου μηνός. Κατά την γνώμη μας η «Επιτροπή» καλώς συστάθηκε και έπρεπε να λειτουργήσει. Αλλά ανεξάρτητα αν πράγματι λειτούργησε ή όχι η συγκεκριμένη «Επιτροπή» ή κάποια άλλη, το Έργο σχεδιάσθηκε, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε.
Συνεπώς εκείνα τα μέλη του Ιδρύματος που ασχολήθηκαν με την σχεδίαση, παρακολούθηση και εκτέλεση του Έργου φέρουν ουσιαστικά και την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισής του, και αυτά τα μέλη θα εννοούμε στις επόμενες παραγράφους της εκθέσεώς μας όπου χρησιμοποιούμε την λέξη «Επιτροπή».
Τα μέλη της «Επιτροπής» αυτής, όποια και αν είναι, κατά την άποψη μας είχαν την υποχρέωση να λειτουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και με προκαθορισμένους κανόνες λειτουργίας.
Στα συμπεράσματα του ελέγχου μας παραθέτουμε τα ελάχιστα που θα έπρεπε να είχαν σχεδιασθεί και να είχαν πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση του Έργου από την οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη πλην όμως πραγματική «Επιτροπή».

ΈΚΔΟΣΗ ΆΔΕΙΑΣ - ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η «Άδεια» Ανεγέρσεως της Οικοδομής υπ' αριθμ. 318/1997 εξεδόθη από το «Πολεοδομικό Γραφείο Ελευσίνας» την 23/7/1997 και την ίδια ημερομηνία θεωρήθηκε για την έναρξη των εργασιών από το Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας.
Σύμφωνα με την «Άδεια» εγκρίνεται η ανέγερση τετραώροφου «Κτιρίου» συνολικής επιφανείας 810m2 με υπόγειο χώρο στάθμευσης, στο οικοδομικό τετράγωνο No 36 και επί της οδού Κίμωνος 20, στην Ελευσίνα.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ
Οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονταν με την κατασκευή του Έργου και διαμόρφωσαν το τελικό κόστος του «Κτιρίου» καταχωρήθηκαν στα βιβλία του Ιδρύματος το οποίο τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας (Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα).
Οι καταχωρήσεις στα βιβλία άρχισαν στην χρήση 1996 - 1997 (Τεκτονικό Έτος 1/10/96 - 30/9/97) και ειδικότερα τον Ιούλιο και Αύγουστο 1997 με τα έξοδα της Άδειας της Οικοδομής και τις αμοιβές των Μελετών που έγιναν την περίοδο αυτή και ολοκληρώθηκαν στην χρήση 2001 - 2002.
Η λογιστική παρακολούθηση έγινε "μέσω δύο βασικών λογαριασμών με τίτλους «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ» και «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» αντίστοιχα, ενώ παράλληλα τηρήθηκαν αρκετοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ».
Σχετικά με τις Δωρεές των μελών του Ιδρύματος (που αφορούσαν εργασίες ή υλικά) επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που εκδόθηκαν (από τα μέλη) φορολογικά στοιχεία (Τιμολόγια, Α.Π.Υ. κλπ) οι αξίες αυτών καταχωρήθηκαν όπως θα έπρεπε στα βιβλία του Ιδρύματος και αύξησαν το κόστος του «Κτιρίου», ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν ισόποσες καταχωρήσεις και στα έσοδα ως εισφορές για την ανέγερση του.
Οι εισφορές των μελών, όπως προκύπτει από τα βιβλία του Ιδρύματος, ανήλθαν στο ποσό των δρχ. 95.095.736, αφορούν κυρίως εισφορές σε μετρητά αλλά και σε αξίες υλικών και υπηρεσιών που προσφέρθηκαν για την ανέγερση του «Κτιρίου», αναλύονται δε κατά χρήση ως ακολούθως:
Εισφορές χρήσεως 1996-1997 Εισφορές χρήσεως 1997-1998 Εισφορές χρήσεως 1998-1999 Εισφορές χρήσεως 1999-2000 Εισφορές χρήσεως 2000-2001 Εισφορές χρήσεως 2001-2002 Σύνολο
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρθηκαν ως έσοδα σε όφελος των αποτελεσμάτων του Ιδρύματος.
Επισημαίνεται ότι με τα ποσά αυτά χρηματοδοτήθηκε η ανέγερση του «Κτιρίου» δηλαδή εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι μείωσαν το πραγματικό κόστος του «Κτιρίου» διότι οδηγούμεθα σε λανθασμένα συμπεράσματα.
.Ακολουθεί μία αναλυτική περιγραφή της κίνησης των δύο βασικών λογαριασμών «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ» και «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».
Σημειώνεται ότι η παράθεση των κονδυλίων που γίνεται στις επόμενες παραγράφους της εκθέσεως για λόγους ευκολίας γίνεται μόνο σε δραχμές (και όχι σε ΕΥΡΩ €) καθώς επίσης ότι στο κόστος των υλικών και των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α.
Λογαριασμός «Προκαταβολές»
Όπως μας δήλωσε ο κ. ……………………… και ο κ. ………………… τις προκαταβολές από το Ίδρυμα (κυρίως επιταγές του Ιδρύματος ή τρίτων με τρέχουσα ημερομηνία εκδόσεως και σπανίως μετρητά) ελάμβανε αποκλειστικά και μόνο ο κ. …………………………….., μέλος της Στοάς «ΔΗΜΗΤΗΡ» και χορηγούσε προσωρινή απόδειξη ενώ ο ίδιος αργότερα προσκόμιζε τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Εξοφλητικές Αποδείξεις κλπ) των «Εργολάβων» και «Προμηθευτών Υλικών».
To υπόλοιπο του λογαριασμού μειωνόταν κάθε φορά που απέδιδε λογαριασμό προσκομίζοντας παραστατικά, είτε με ισόποση αύξηση του κόστους του «Κτιρίου» (με εξοφλημένα τιμολόγια προμηθευτών) είτε με μείωση των υποχρεώσεων προς «Προμηθευτές» (με εξοφλητικές αποδείξεις αυτών κλπ).
Οι προκαταβολές άρχισαν να δίδονται τον Μάρτιο του 1998 περίοδος κατά την οποία προφανώς άρχισαν οι εργασίες της ανέγερσης του «Κτιρίου».
Στην συνέχεια παρατίθεται υπό μορφή πίνακα η κίνηση του εν λόγω Λογαριασμού για να δοθεί μια διαχρονική εικόνα των μεγεθών από την οποία προκύπτουν:
.
-Οι διαφορές μεταξύ των προκαταβολών που ελάμβανε ο κ. ………………….. και των αποδόσεων λογαριασμού που έκανε στο Λογιστήριο του Ιδρύματος κατά την διάρκεια των χρήσεων 1997 -1998 έως και 2000-2001.
-To μεγαλύτερο χρεωστικό υπόλοιπο, δηλαδή το μεγαλύτερο ύψος των προκαταβολών που είχαν δοθεί στον κ. …………………….., κατά την χρήση.
Οι τακτοποιητικές και διορθωτικές εγγραφές που έγιναν καθώς και το τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 30/9/02.
Χρήση 1997-98 Προκαταβολές 31.618.788 Αποδόσεις Λογαριασμού (11.153.063) Διαφορά 20.465.725 Μένιστο Χρεωστικό Υπόλοιπο 20.465.725
Χρήση 1998-1999 72.615.224 (84.935.649) 12.320.425 33.538.217
Χρήση 1999-2000 90.950.435 (108.232.793) (17.282.358) 41.888.789
Χρήση 2000-2001 44.140.260 (43.767.015) 373.245 25.197.758
239.324.707 (248.088.520) (8.763.813)
Διορθωτικές Εγγραφές 11.180.453 5.195.090 5.985.363
ΣΥΝΟΛΟ 250.505.160 253.283.610 (2.778.450)
Σχετικά με το πιστωτικό υπόλοιπο που παρουσίαζε ο λογαριασμός κατά την 30/9/2002 σημειώνεται ότι δεν δικαιολογείται λόγω της φύσεώς του (ως λογαριασμός Προκαταβολών) και προέκυψε από λανθασμένες λογιστικές καταχωρήσεις, οι οποίες κατά την γνώμη μας οφείλονται κυρίως στην ελλιπή και καθυστερημένη ενημέρωση του Λογιστηρίου καθώς και στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούσαν Λογιστικά τις προκαταβολές.
Από τον έλεγχο της κίνησης του εν λόγω λογαριασμού, κατά την διάρκεια των χρήσεων 1997 - 1998 έως και 2000 - 2001, διαπιστώσαμε τα εξής:
α) Δεν ορίσθηκε '"συγκεκριμένη διαδικασία λήψεως των «Προκαταβολών» και διενέργειας των πληρωμών που θα διασφάλιζε την ορθή διαχείριση των χρημάτων.
β) Ο κ. ………………………κυρίως από την χρήση 1998-1999 και μετά δεν απέδιδε συχνά λογαριασμό στο Λογιστήριο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε η κάθε απόδοση να «κλείνει» (μηδενίζει) συγκεκριμένη προκαταβολή που είχε λάβει.
γ) Ειδικότερα στην χρήση 1999-2000 (1/10/99 - 30/9/00) όπου πραγματοποιήθηκε και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του «Κτιρίου» διαπιστώθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παραστατικά καταχωρήθηκαν στα βιβλία του Ιδρύματος μετά από 6 ή 7 μήνες και σε οριακές περιπτώσεις και αργότερα.
δ) Κατά την διάρκεια και των τεσσάρων χρήσεων, από την κίνηση του λογαριασμού (βλ. παραπάνω ανάλυση) προκύπτουν υπόλοιπα προκαταβολών σημαντικού ύψους, τα οποία καλύπτονται από πληρωμές με σημαντική καθυστέρηση και θα πρέπει να αιτιολογηθούν.
ε) Υπάρχουν αρκετές λογιστικές καταχωρήσεις, που αφορούν εξοφλήσεις τιμολογίων «Προμηθευτών», για τις οποίες δεν τέθηκαν υπόψη μας σχετικά παραστατικά (π.χ. Απόδειξη Εισπράξεως αυτών κ.λ.π.)
στ) Τα είδη των παραστατικών που προσκόμιζε: συνήθως ο κ. ……………… κατά την καταβολή χρημάτων στους «Προμηθευτές» ήταν τα εξής:
-Αποδείξεις Εισπράξεως ή Πινάκια Παραλαβής Επιταγών, που είχαν εκδώσει οι «Προμηθευτές».
- Γραμμάτια Εισπράξεως Τραπεζών (καταθετήρια) με τα οποία είχε καταθέσει χρήματα σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς των «Προμηθευτών».
.
- Αποδείξεις Εισπράξεώς ή Πληρωμής (του εμπορίου) οι οποίες δεν έφεραν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του «Προμηθευτή».

- Πρόχειρες αποδείξεις εισπράξεως συνταγμένες σε «Λευκό» χαρτί ή
σε ορισμένες περιπτώσεις απλό επιστολόχαρτο του «Προμηθευτή» (π.χ…………………).
ζ) Από τον έλεγχο των παραστατικών αυτών διαπιστώθηκαν τα εξής:
- Πολλές πληρωμές έγιναν με πρόχειρες Αποδείξεις Εισπράξεως ή Πληρωμής με τις οποίες δεν είναι δυνατόν να διασφαλισθεί ότι όντως πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές αυτές και κυρίως να προσδιορισθεί ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν δηλαδή με
μετρητά, επιταγή τρέχουσας ημερομηνίας ή μεταχρονολογημένη
επιταγή.
- Σε ορισμένες από τις πληρωμές που έγιναν με καταθέσεις σε
τραπεζικούς Λογαριασμούς «Προμηθευτών» στα Γραμμάτια
Εισπράξεως των τραπεζών που προσκομίσθηκαν ή δεν έχει
εκτυπωθεί το όνομα του «Δικαιούχου» και γράφεται χειρόγραφα ή
έχει εκτυπωθεί αλλά δεν μπορεί να συσχετισθεί άμεσα με τον
«Προμηθευτή» που εξοφλείται.
Όλα τα παραπάνω δηλαδή η ετεροχρονισμένη και μη συγκεκριμένη (εν σχέση με κάποια προκαταβολή) απόδοση λογαριασμού εκ μέρους του κ. …………………., η μη προσκόμιση σε αρκετές περιπτώσεις παραστατικών πληρωμών, οι λανθασμένες λογιστικές καταχωρήσεις και λογιστικές τακτοποιήσεις (ορισμένες εκ των οποίων γίνονται και σε επόμενη χρήση) είχαν ως αποτέλεσμα την ελλιπή εικόνα του λογαριασμού «Προκαταβολές» ο οποίος δεν παρέχει επαρκή και ουσιαστική πληροφόρηση για την ορθή και χρηστή διαχείριση των χρημάτων που εδίδοντο μέσω των «Προκαταβολών».Λογαριασμός: «Οικοδομή Ελευσίνας»
Στο λογαριασμό «Οικοδομή Ελευσίνας» καταχωρήθηκαν τα τιμολόγια των «Εργολάβων» και των «Προμηθευτών Υλικών» καθώς και λοιπά παραστατικά και διαμόρφωσαν το συνολικό υπόλοιπο αυτού στο ποσό των Δρχ. 299.167.501.
Η εξέλιξη του ποσού αυτού στις χρήσεις 1996 - 1997 έως και 2001 - 2002 έχει ως ακολούθως:
Χρήση 1996-1997 Δρχ. 4.124.649
Χρήση 1997-1998 « 36.903.850
Χρήση 1998-1999 « 74.306.999
Χρήση 1999-2000 « 126.445.510
Χρήση 2000-2001 « 20.773.017
Χρήση 2001-2002 « 36.653.476
Δρχ. 299.167.501
Στο κλείσιμο της χρήσεως 2002 το Έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε και τα υπόλοιπα των δύο προαναφερομένων λογαριασμών («Προκαταβολές» και «Οικοδομή Ελευσίνας») μεταφέρονται στον λογαριασμό «Κτίριο Ελευσίνας» όπου εμφανίζεται πλέον το συνολικό κόστος του «Κτιρίου» ως ακολούθως:
«Οικοδομή Ελευσίνας» Δρχ. 299.167.501
«Προκαταβολές» (Πιστωτικό Υπόλοιπο) « (2.778.449)
Δρχ. 296,389.052
….
To συνολικό κόστος του «Κτιρίου θα αυξηθεί κατά ποσό δρχ. 7.112.942, που αφορά την αξία των τριών (3) τιμολογίων (του κ……………………), τα οποία προσκομίσθηκαν προ ολίγων ημερών στο Λογιστήριο του Ιδρύματος και φέρουν ημερομηνία εκδόσεως 12/2/2003.
Επίσης θα πρέπει να προσαυξηθεί κατά ποσό δρχ. 1.707.826 που αφορά χρήματα τα οποία έχουν δοθεί, μέσω του κ. …………… σε «Προμηθευτές» προφανώς ως αμοιβή για τις υπηρεσίες ή τα υλικά που προσέφεραν για την ανέγερση του «Κτιρίου» αλλά δεν έχουν μέχρι σήμερα προσκομίσει τα αντίστοιχα Τιμολόγια. Εάν για το ποσό αυτό εκδοθούν τελικώς τιμολόγια, ενδέχεται το Ίδρυμα να κληθεί να καταβάλλει και τον αναλογούντα
Όπως γνωρίζετε την 31/12/2001 και 2/1/2002 επιδόθηκαν μέσω του πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. ……….. «Εξώδικες Επιστολές» σε εννέα (9) προμηθευτές για οφειλόμενα Τιμολόγια συνολικού ποσού δρχ. 35.538.597. Οι περισσότεροι από τους «Προμηθευτές» αυτούς ανταποκρίθηκαν και εξέδωσαν τα Τιμολόγια τους μέχρι την 30/9/2002, ενώ οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίθηκαν στις «Εξώδικες Επιστολές» και παραμένει μέχρι σήμερα το ανωτέρω υπόλοιπο δρχ. 1.707.826.
Λαμβάνοντας υπόψη τα εκδοθέντα στο 2003 τιμολόγια του κ…………… (Δρχ. 7.112.942) καθώς και τα χρεωστικά υπόλοιπα των λοιπών «Προμηθευτών» (Δρχ. 1.707.826) το τελικό κόστος του «Κτιρίου» διαμορφώνεται στο ποσό των Δρχ. 305.209.820 και αναλύεται κατά είδος δαπάνης ως ακολούθως:
.
ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ:
- Μελέτη - Έξοδα αδείας - Επίβλεψη Δρχ. 7.465.565
- Εδαφοτεχνική Μελέτη (Εργαστηριακή) « 330.400
- Εκσκαφές - Μπαζώματα - Διαμορφώσεις (Χωματουργικά) « 4.382.166
- Ξυλότυπα - Σκυροδέτηση « 2.744.680
- Πέτρα και Χαλίκι « 977.795
- Σίδηρος - Μπετόν « 12.864.812
- Έτοιμο Μπετόν « 12.222.952
- Μονωτικά υλικά « 1.685.013
- Βιομηχανικό δάπεδο « 265.500
- Τούβλα « 1.531.451
- Οικοδομικά Υλικά (άμμος, ασβέστη, χαλίκι, τσιμέντα κ.λπ.) « 4.866.834
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις « * 11.154.485
- Μικροφωνικές εγκαταστάσεις « 4.510.854 -
- Υδραυλικά (υλικά μόνο) « 80.239
- Μάρμαρα « * 21.130.237
- Σίδερα — Αλουμίνια « 13.434.103
- Τζάμια - Κρύσταλλα « 576.529
- Εργατικά « * 57.837.308
- Ι.Κ.Α. εργατών « 20.055.465
- Πλακάκια « 1.150.691
- Είδη Υγιεινής «- 1.802.091
- Ξυλουργικά « 9 24.976.865
- Μεταφορικά (μαρμάρων, πλακιδίων και ειδών υγιεινής) « 1.013.368
- Χρώματα και Σκαλωσιές « 1.863.724
- Γύψινα « #35.312.250
- Μόνωση Ταράτσας « 1.485.620
- Κεραμοσκεπή « 2.991.300
- Μπάρμπεκιου « 365.631
- Ανελκυστήρας « 5.310.000
- Κλιματιστικά « 15.814.076
- Φωτιστικά « 3.306.873
Σε μεταφορά Δρχ. 273.508.877
.
Απο μεταφορα Δρχ. 273.508.877
- Εργαλεία Οικοδομής « 776.217
- Κορνίζες, πίνακες « 523.250 '
- Έξοδα καθαρισμού κτιρίου « 706.245
-Αποκομιδή μπαζών « 148.680
- Συμμετοχή & τέλη σύνδεσης ΔΕΗ « 1.386.440
- Ηλεκτρικό Ρεύμα, Νερό, Τηλέφωνο « 978.400
- Είδη εστιατορίου και κουζίνας « 1.999.003
- Έπιπλα « 8.533.406 t
- Διάφορα « 3.159.377-
- Λογιστικές Διπλοκαταχωρήσεις « 2.293.179
- Λογιστικές Τακτοποιήσεις « (1.283.470)
- Δαπάνες χωρίς παραστατικά « 1.677.605
- Χρεωστικά Υπόλοιπα Προμηθευτών « 1.707.826
- Πιστωτικό Υπόλοιπο Λογαριασμού " Προκαταβολές" « (2.778.449)
Μερικό Άθροισμα « 293.336.586
- Αξία οικοπέδου « 11.873.234
Σύνολο Δρχ. 305.209.820
Σχετικά με το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Προκαταβολές» εκ δρχ. 2.778.449 όπως προαναφέραμε δεν δικαιολογείται (λόγω της φύσεως του λογαριασμού) και προέκυψε από τις λανθασμένες λογιστικές καταχωρήσεις (για τις οποίες αναφερόμαστε και σε άλλες παραγράφους της παρούσης) που οφείλονται κυρίως στην ελλιπή και καθυστερημένη ενημέρωση του Λογιστηρίου.
Σχετικά με την αξία του Οικοπέδου εκ δρχ. 11.873.234 σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις βασικές Λογιστικές Αρχές δεν θα έπρεπε να αυξήσει το κόστος του «Κτιρίου» αλλά να τηρείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό.
Στην συνέχεια παραθέτουμε για ορισμένες από τις ανωτέρω εργασίες πληροφοριακά στοιχεία και αναλύσεις, καθώς και τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας.
.
Οι αναλύσεις αυτές αφορούν κυρίως τις εργασίες με το υψηλότερο κόστος και με δεδομένο ότι δεν τέθηκαν υπόψη μας προσφορές και αποτελέσματα πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, θα προσπαθήσουμε όπου είναι δυνατόν να παραθέσουμε πληροφοριακά στοιχεία και αναλύσεις τα οποία προτείνουμε να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από ειδικούς (Μηχανικούς, Κατασκευαστές κλπ) ώστε να διαπιστωθεί το εύλογο μέγεθος των τιμών αλλά και των ποσοτήτων για τα υλικά και tic υπηρεσίες που διαμόρφωσαν το τελικό κόστος του «Κτιρίου».
Έξοδα Αδείας Οικοδομής- Μελέτες Επιβλέψεις Δρχ. 7.465.565
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα αδείας (Έξοδα πολεοδομίας, φόροι μηχανικών κ.λπ.) και οι αμοιβές των κ.κ. ……………………………… που εκπόνησαν τις μελέτες και είχαν και την επίβλεψη αυτών καθώς και η αμοιβή του κ. ……………………….για την επίβλεψη των «ΣΤΑΤΙΚΩΝ».
Εδαφοτεχνική μελέτη Δρχ. 330.400
Περιλαμβάνεται η αμοιβή του ……………………….για τις εδαφοτεχνικές εργασίες και εργαστηριακές δοκιμές του εδάφους στο οικόπεδο του «Κτιρίου».
Χωματουργικές εργασίες Δρχ. 4.382.166
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται οι αμοιβές τεσσάρων «Εργολάβων» …………………………………….για τις χωματουργικές εργασίες που χρειάσθηκαν στην οικοδομή (εκσκαφές, μπαζώματα, διαμορφώσεις κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι στα τιμολόγια των «Εργολάβων» δεν αναφέρονται τιμές ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής, ή ανά ημέρα απασχόλησης των μηχανημάτων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης ενδεχομένως με άλλες ομοειδής προσφορές.
Σε χειρόγραφο σημείωμα που επισυνάπτεται (ως ανάλυση) σε Τιμολόγιο του κ. ………………….. αναφέρονται αμοιβές ανά ημέρα απασχόλησης ορισμένων μηχανημάτων:
- Τσάπα Δρχ. 60.000 ανά ημέρα -J.C.B Δρχ. 45.000 ανά ημέρα
- Bobcat Δρχ. 45.000 ανά ημέρα
Ξυλότυπα - Σκυροδέτηση Δρχ. 2.744.680
Περιλαμβάνονται οι αμοιβές του εργολάβου οικοδομών κ. ………………………για την κατασκευή ξυλοτύπων και σκυροδέτηση.
Όπως διαπιστώθηκε από την κατάσταση ενσήμων του Ι.Κ.Α. για τα μπετά δηλώθηκαν συνολικά 463 ημερομίσθια και πληρώθηκε αξία ενσήμων δρχ. 5.369.297. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «τεκμαρτές αποδοχές» επί των οποίων υπολογίσθηκαν τα ένσημα ανήλθαν στο ποσό των δρχ. 6.272.100 και κατά τεκμήριο είναι πάντα μικρότερες από τις πραγματικές προφανώς έχουμε περίπτωση «Υποτιμολόγησης» από τον ανωτέρω «Εργολάβο». Εάν συμβαίνει αυτό τίθεται το ερώτημα πως καλύφθηκε το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής.
Πέτρα και Χαλίκι Δρχ. 977.795
Περιλαμβάνεται η αξία 518 τόννων πέτρας προς 1.600 δρχ. ανά τόνο πλέον Φ.Π.Α. 18% «Προμηθευτής» των εν λόγω υλικών ήταν η εταιρεία …………………….Η χρήση του ανωτέρω υλικού πιθανόν να έγινε στην θεμελίωση και τα περιμετρικά τοιχία του «Κτιρίου» για προστασία από την υγρασία τυχόν υπογείων αλλά και όμβριων υδάτων.
.
Σίδηρος Μπετόν Δρχ. 12.864,812
Περιλαμβάνεται η αξία 98.792 kg Σιδήρου που χρειάσθηκε για την ανέγερση του «Κτιρίου» όπως προκύπτει από τα Τιμολόγια της εταιρείας ………………………………
Από το συγκεκριμένο προμηθευτή υπάρχει και η από 29/7/1997 επιστολή -προσφορά με τις παρακάτω προσφερόμενες τιμές:
- Σίδηρος Φ. 8 προς 104 δρχ/Kg
- Σίδηρος Φ. 10 - Φ. 20 προς 100 δρχ/Kg
- Κολώνα Φ. 8 προς 119 δρχ/Kg
Όπως διαπιστώσαμε από τον έλεγχο των τιμολογίων τα υλικά τιμολογήθηκαν με τις τιμές της προσφοράς πλέον Φ.Π.Α. 18%.
Έτοιμο Μπετόν Δρχ. 12.222.952
Περιλαμβάνεται η αξία 825,70m3 Έτοιμου Μπετόν, που χρειάσθηκε για την ανέγερση του «Κτιρίου» όπως προκύπτει από τα τιμολόγια των προμηθευτών. Η μέση τιμή του υλικού, ανάλογα με τον τύπο του Μπετόν (Β160, Β225, C16/20, C16/21) και με τη χρήση ή όχι πρέσας ανήλθε στο ποσό των δρχ. 12.500 περίπου ανά ΓΠ3(πλέον Φ.Π.Α. 18%).
To υλικό αγοράσθηκε από δύο προμηθευτές χωρίς ουσιαστικές αποκλίσεις στις τιμές τους. Πρόκειται για τις εταιρείες «…………………………………………………..
Σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα (Δελτία Αποστολής) του υλικού τα οποία επισυνάπτονται στα Τιμολόγια της εταιρίας «…………………….. σημειώνουμε τα εξής:
α) Σε ένα «Δελτίο Αποστολής» με ποσότητα 9m3 αναγράφεται ως τόπος παράδοσης η οδός «Μπουμπουλίνας» ενδεχομένως να πρόκειται περί λάθους.
.
β) Σε αρκετά τιμολόγια της ως άνω εταιρίας διαπιστώσαμε ότι επισυνάπτονται τα αντίγραφα (με καρμπόν) των «Δελτίων Αποστολής» τα οποία προορίζονται για το λογιστήριο (Ροζ αντίγραφο) ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν τα πρωτότυπα (Λευκά) τα οποία σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία αποτελούν τα επίσημα «Συνοδευτικά Έγγραφα Μεταφοράς». Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει το πρωτότυπο «Δελτίο Αποστολής» δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ο πραγματικός «Τόπος παράδοσης» των υλικών καθώς και η πραγματική ποσότητα που μεταφέρθηκε.
Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε παράδοση υλικών σε «Εργοτάξιο» από τους οδηγούς των φορτηγών (Μπετονιέρες - Βαρέλες) είναι σύνηθες να χάνονται τα πρωτότυπα «Δελτία Αποστολής» είτε διότι δεν ήταν παρών κάποιος (ο Επιβλέπον Μηχανικός ή τρίτος) κατά την παράδοση να τα παραλάβει, είτε διότι τα παρέλαβε ο «Εργολάβος» αλλά χάθηκαν.
Μονωτικά Υλικά Δρχ. 1.685.013
Περιλαμβάνεται η αξία των μονωτικών υλικών (πλάκες πολυουρεθάνης, φελιζόλ κ.λ.π.) που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες φάσεις του Έργου (Μπετά, Τουβλοδομή κ.λ.π.).
Βασικοί προμηθευτές των υλικών αυτών ήταν η ……………………………..
Ενδεικτικά σημειώνουμε τις τιμές ορισμένων υλικών:
-EXPOLW-50 Δρχ. 1.482 ανά m3
-EXPOLS-50 Δρχ. 1.591 ανά m3
- Διογκ. Πολυστ. 13-15 Δρχ. 9.000 σνά m3
-Διογκ. Πολυστ. 10-12 Δρχ. 6.300 ανά m3
Τα ανωτέρω επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 18%.
.
Βιομηχανικό Δάπεδο Δρχ. 265.500
Περιλαμβάνεται η αμοιβή του κ. …………………….. για την κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο υπόγειο του «Κτιρίου»
Σύμφωνα με το από 1/6/1998 σχετικό Τιμολόγιο του εν λόγω «Εργολάβου» πρόκειται για επιφάνεια 250m2 προς 900 δρχ. to m2 ήτοι συνολικό ποσό δρχ. 225.000 πλέον Φ.Π.Α. 18%
Τούβλα Δρχ. 1.531.451
Η συνολική αξία των τούβλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανέγερση του «Κτιρίου» ανήλθε στο ποσό των δρχ. 1.941.620
To μεγαλύτερο μέρος της αξίας αυτής ήτοι ποσό δρχ. 1.531.451 τιμολογήθηκε στο Ίδρυμα ενώ το υπόλοιπο εκ δρχ. 410.168 τιμολογήθηκε στον κ. ………………………., ο οποίος έκανε «Δωρεά» στο Ίδρυμα.
Όπως προκύπτει από τα βιβλία του Ιδρύματος καθώς και από χειρόγραφο σημείωμα του κ. ……………………… προς το Λογιστήριο, από το ποσό των δρχ. 1.531.451 (που τιμολογήθηκε στο Ίδρυμα), ποσό δρχ. 879.936 πληρώθηκε από τις «Προκαταβολές» που ελάμβανε ο ίδιος, ενώ το υπόλοιπο εκ δρχ. 615.515 πληρώθηκε. από τον κ. ………………………….αυξάνοντας το ποσό της «Δωρεάς» του σε δρχ.1.061.683 (410.168 + 615.515)
Προμηθευτής των τούβλων ήταν η εταιρία «……………………………» και σύμφωνα με τα σχετικά τιμολόγιά της χρειάστηκαν 59.500 τεμάχια (μεγέθη 6 A & 12 Α) περίπου ενώ οι τιμές τους ήταν 14 δρχ. το τεμάχιο για το μέγεθος 6 A και 22 δρχ. το τεμάχιο για το μέγεθος 12 Α. Λαμβάνοντας υπόψη και την «Δωρεά» του κ. ……………….(τεμάχια 15.800) η συνολική ποσότητα ανήλθε στα 75.300 τεμάχια περίπου.

Οικοδομικά Υλικά Δρχ. 4.866.834
Περιλαμβάνεται η αξία διάφορων οικοδομικών υλικών (Άμμος, Ασβέστη, Τσιμέντα, Χαλίκι κ.λ.π.) που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες φάσεις του Έργου (Τουβλοδομή, Επιχρίσματα, κ.λ.π.).
Προμηθευτής των υλικών αυτών ήταν η εταιρία ……………………………………………
Ενδεικτικά σημειώνουμε τις τιμές ορισμένων υλικών:
-Άμμος Δρχ. 3.000 ανά m3
-Ασβέστη Δρχ. 16.000 ανά m3
- Γαρμπίλι Δρχ. 3.000 ανά m3
- Τσιμέντο Μαύρο Δρχ. 1.180 ανά 50kg
- Τσιμέντο Λευκό Δρχ. 2.300 ανά 50kg
- Μαρμαρόσκονη Δρχ. 7.500 ανά τόννο
Σε αρκετά τιμολόγια της ως άνω εταιρίας διαπιστώσαμε ότι επισυνάπτονται τα αντίγραφα (με καρμπόν) των «Δελτίων Αποστολής» τα οποία προορίζονται για το λογιστήριο (Ροζ αντίγραφο) ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν τα πρωτότυπα (Λευκά) τα οποία σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία αποτελούν τα επίσημα «Συνοδευτικά Έγγραφα Μεταφοράς».
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει το πρωτότυπο «Δελτίο Αποστολής» δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ο πραγματικός «Τόπος παράδοσης» των υλικών καθώς και η πραγματική ποσότητα που μεταφέρθηκε.
.
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Δρχ. 11.154.485
Περιλαμβάνεται η αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του «Κτιρίου» καθώς και οι αμοιβές των Ηλεκτρολόγων.
Η ανάλυση του παραπάνω ποσού σε «Υλικά» και «Εργασία» αλλά και κατά «Προμηθευτή» και «Εργολάβο» αντίστοιχα έχει ως ακολούθως:
…………………………………………………………………………………………
Γενικό Σύνολο Δρχ. 11.154.485
To τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του κ. ……………… φέρει ημερομηνία εκδόσεως 7/3/00 και καταχωρείται στα βιβλία του Ιδρύματος με ημερομηνία 30/9/00 δηλαδή 6-7 μήνες αργότερα. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι η 30/9/00 είναι η ημερομηνία κλεισίματος του τεκτονικού έτους 1999-2000 και με την ημερομηνία αυτή μπορούν να γίνονται καταχωρήσεις για τέσσερις μήνες μετά δηλαδή μέχρι 31/1/2001 (περίοδος κλεισίματος ισολογισμού) ενδεχομένως η καταχώρηση του Τ.Π.Υ να έγινε πολύ αργότερα.
.
Με την ίδια ημερομηνία καταχωρούνται στα βιβλία του Ιδρύματος και συγκεκριμένα στον λογαριασμό του «Προμηθευτή» …………………………..» πληρωμές (με ισόποση μείωση των προκαταβολών που είχε λάβει ο κ. …………………….) συνολικού ποσού δρχ. 2.045.000. To μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αυτών δεν καλύπτεται από παραστατικά.
To υπόλοιπο της υποχρέωσης προς τον κ………………….. εκ δρχ. 5.035.000 στην επόμενη χρήση 2000-2001 μεταφέρεται ως έσοδο στον λογαριασμό «Εισφοραί για ανέγερση Ν. Ελευσίνας». Όπως μας γνώρισε ο κ……………………… είναι μέλος του Ιδρύματος και το υπόλοιπο της αμοιβής του το έκανε «Δωρεά» στο Ίδρυμα.
Μικροφωνικές Εγκαταστάσεις Δρχ. 4.510.854
Περιλαμβάνεται το κόστος των μικροφωνικών εγκαταστάσεων του «Κτιρίου» βάσει των Τιμολογίων της εταιρείας «…………………………
Η παραπάνω δαπάνη είναι από τις ελάχιστες για τις οποίες τέθηκε υπόψη μας η σπό 23/2/1999 σχετική προσφορά του «Προμηθευτή» καθώς και το από 17/6/1999 «Ιδιωτικό Συμφωνητικό» το οποίο υπογράφει ο κ. …………………….. ως εκπρόσωπος του «Τεκτονικού Ιδρύματος».
Μάρμαρα, Δρχ. 21.130.237
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η αξία των Μαρμάρων που χρησιμοποιήθηκαν στο «Κτίριο» για πατώματα, σκάλες, ποδιές κ.λ.π.
Η ανάλυση της αξίας των Μαρμάρων κατά «Προμηθευτή» σύμφωνα με τα τιμολόγια που τέθηκαν υπόψη μας έχει ως ακολούθως:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Μεταξύ των παραστατικών που αφορούσαν Μάρμαρα, βρέθηκε το υπ αριθμ." 80/19-3-1999 «Δελτίο Αποστολής» του κ……………………………………... Με το στοιχείο αυτό μεταφέρθηκαν δύο (2) παλέτες μάρμαρα Καβάλας (30 X 60) ποσότητας 60m2. Σημειώνεται ότι για την αξία του εν λόγω υλικού δεν τέθηκε υπόψη μας αντίστοιχο Τιμολόγιο και προφανώς δεν έχει επιβαρυνθεί (τουλάχιστον άμεσα) το κόστος του «Κτιρίου».
Σίδερα - Αλουμίνια Δρχ. 13.434.103
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η αξία των Σιδηροκατασκευών και Αλουμινοκατασκευών όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, σχάρες, πάγκοι, ράγες κ.λ.π.
Η ανάλυση της αξίας των προαναφερομένων υλικών κατά «Προμηθευτή» σύμφωνα με τα τιμολόγια που τέθηκαν υπόψη μας έχει ως ακολούθως:
.
Δρχ. 6.704.140
Δρχ. 5.361.000
Δρχ. 885.163
Δρχ- 483.800
Δρχ• 13.434.103
Ενδεικτικά σημειώνουμε τις τιμές ορισμένων Σιδηροκατασκευών και Αλουμινοκατασκευών.
Σιδηρά κάγκελα περίφραξης Σιδηρά κάγκελα κλιμακοστασίου Σιδηρά θύρα εισόδου Παράθυρα Αλουμινίου Πρεβάζια Αλουμινίου Μηχανισμοί Στέγαστρο εισόδου Γκαραζόπορτα
Δρχ. 45.000 ανά m2
Δρχ. 47.000 ανά τρέχον μέτρο
Δρχ. 800.000
Δρχ. 52.000 ανά m2
Δρχ. 12.000 ανά τρέχον μέτρο
Δρχ. 25.000 ανά τεμάχιο
Δρχ. 600.000
Δρχ. 750.139
Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 18%.
Ι.ΚΑ. Εργατών
Δρχ.
20.055.465
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η αξία των ενσήμων του Ι.Κ.Α. που κατεβλήθησαν από το Ίδρυμα για τα ημερομίσθια των τεχνιτών και εργατών που εργάσθηκαν κατά την ανέγερση του «Κτιρίου».
Με βάση τις καταστάσεις του Ι.Κ.Α. καθώς και τα σχετικά παραστατικά πληρωμής το ανωτέρω ποσό των δρχ. 20.055.465 που καταβλήθηκε από το Ίδρυμα αντιστοιχεί σε 1.695 ημερομίσθια τεχνιτών και εργατών που εργάσθηκαν στο «Κτίριο» και υπολογίσθηκε επί τεκμαρτών αποδοχών συνολικού ποσού δρχ. 23.677.900.
Η ανάλυση του εν λόγω ποσού κατά είδος εργασίας σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που αναγράφεται στις καταστάσεις του Ι.Κ.Α. έχει ως ακολούθως:
Τεκμαρτές Αξία
Ημερομίσθια Αποδοχές Ενσήμων
Μπετά 463 6.272.100 5.369.297
Σίδερα 20 282.000 238.261
Τοιχοποιία 214 2.902.300 2.432.156
Επιχρίσματα 293 4.068.100 3.437.141
Δάπεδα 275 4.286.300 3.621.495
Χρωματισμοί 237 3.365.000 2.843.092
Λοιπές Εργασίες 193 2.502.100 2.114.023
1.695 23.677.900 20.055.465
Εργατικά
Δρχ. 57.837.308
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται τα ημερομίσθια των τεχνιτών και εργατών που εργάσθηκαν για την ανέγερση του «Κτιρίου» και αναλύεται ως ακολούθως:
Πληρωμές με χειρόγραφες καταστάσεις Αναλογία Φ.Μ.Υ. και Χ.Μ.Υ. επί των αμοιβών Πληρωμές με πρόχειρες αποδείξεις
Δρχ• 54.546.713
Δρχ. 2.228.595
Δρχ. 1.062.000
Δρχ- 57.837.308
.
Σύμφωνα με όσα μας δήλωσε ο ………………………η μόνη ενημέρωση που είχε από τον κ. ……………………………..για τα ημερομίσθια ήταν oi προσωρινές δηλώσεις του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που ελάμβανε στο τέλος κάθε διμήνου με FAX, οι οποίες είχαν συνταχθεί από ………………………… (διατηρεί Λογιστικό Γραφείο στην Ελευσίνα) ώστε να τις συμπεριλάβει στις αντίστοιχες δηλώσεις του Ιδρύματος και να υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οι λογιστικές καταχωρήσεις των πληρωθέντων ημερομισθίων στα βιβλία του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, έγιναν ουσιαστικά βάσει των προαναφερομένων προσωρινών δηλώσεων του Φ.Μ.Υ. συνοδευόμενες με πρόχειρα σημειώματα του κ………………….. με τα οποία ενημέρωνε τον κ……………… για το ποσό των αμοιβών χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνιση. Σε ελάχιστες περιπτώσεις είχαν επισυναφθεί χειρόγραφες καταστάσεις με ονόματα εργατοτεχνιτών, αριθμό ημερομισθίων και αμοιβές
Η πρώτη καταχώρηση ημερομισθίων έγινε την 30/6/1999 συνολικού ποσού δρχ. 24.385.700 πλέον Φ.Μ.Υ. και Χ.Μ.Υ. ποσού δρχ. 1.024.199 και αφορούσε την περίοδο από Ιούλιο 1998 έως και Ιούνιο 1999, ουσιαστικά ένα χρόνο μετά τις πληρωμές
Φορολογικά οι τεχνίτες και οι εργάτες που εργάσθηκαν στο «Κτίριο» αντιμετωπίσθηκαν ως ημερομίσθιοι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης του έτους. Παρακρατήθηκε φόρος 3% και χαρτόσημο 1,20% (ουσιαστικά το κατέβαλε το Ίδρυμα και επιβάρυνε το κόστος του «Κτιρίου»).
Στο τέλος κάθε χρήσεως συμπεριελήφθησαν στην οριστική Δήλωση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών με ανάλυση των ημερομισθίων τους και των αμοιβών τους, τα οποία αναλύονται κατά έτος ως ακολούθως:
.
Έτος Ημερομίσθια Αμοιβές
1998 960 13.096.500
1999 1.444 19.607.500
2000 995 13.835.944
2001 525 6.308.000
2002 75 1.350.000
Σύνολο 3.999 54.197.443
Κατά την γνώμη μας τυχόν μελλοντικός έλεγχος του Ι.Κ.Α. εάν λάβει υπόψη του τα εργατικά ημερομίσθια που έχουν καταχωρηθεί στις συγκεντρωτικές καταστάσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (περίπου 4.000) και τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα στις καταστάσεις ενσήμων Ι.Κ.Α. του «Κτιρίου» (περίπου 1700) υπάρχει η πιθανότητα να επιβάλλει πρόσθετες πράξεις επιβολής εισφορών με σημαντικές διαφορές καθώς και τις προσαυξήσεις που αναλογούν επί αυτών.
Επισημαίνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη μας τα απαραίτητα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν στο Λογιστήριο του Ιδρύματος για την επαρκή αιτιολόγηση διαχειριστικώς της δαπάνης των Εργατικών και είναι τα παρακάτω:
- «Ιδιωτικά Συμφωνητικά» με τους υπεύθυνους των «Συνεργείων» στα οποία να καθορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερομισθίων για την συγκεκριμένη φάση του Έργου και το συνολικό ποσό της αμοιβής.
- Εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες ή και μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις αναλυτικές κατά εργαζόμενο.
- Εξοφλητικές αποδείξεις με τις υπογραφές των εργατών που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί κατά την εκάστοτε πληρωμή τους
.
Ειδικότερα για το ποσό των δ'ρχ. 1.062.000, που περιλαμβάνεται στην παραπάνω ανάλυση σημειώνεται ότι αφορά πληρωμές ημερομισθίων με απλές Αποδείξεις Πληρωμής στις οποίες αναγράφονται ονόματα αλλοδαπών εργατών (Αλβανών κ.λ.π.)
Στην συνέχεια παραθέτουμε ένα πίνακα στον οποίο αναλύονται οι καταβληθείσες αμοιβές των εργατοτεχνικών κστά μήνα και συγκρίνονται με τις «τεκμαρτές αμοιβές» αυτών που προκύπτουν από τις καταστάσεις του Ι.Κ.Α., βάσει των οποίων πληρώθηκαν τα Ένσημά τους.
Προτείνουμε ο πίνακας αυτός να τεθεί υπόψη ειδικών (Μηχανικών, Κατασκευαστών κ.λ.π.) για περαιτέρω επεξεργασία.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
.
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΜΥ & ΧΜΥ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ME ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
. Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής:
α) Ενώ σύμφωνα με τις καταστάσεις του Ι.Κ.Α. τα πρώτα Εργατικά ημερομίσθια που δηλώθηκαν (στο Ι.Κ.Α.) ήταν τον Μάρτιο του 1998, σύμφωνα με τα στοιχεία των πληρωμών του κ. …………………………….ο\ εργασίες φαίνεται να άρχισαν τον Ιούλιο του 1998.
Προφανώς τα Εργατικά Ημερομίσθια που δηλώθηκαν από τον Μάρτιο έως και Ιούνιο του 1998, αφορούν το «Συνεργείο» του «Εργολάβου» κ. …………………………..ο οποίος όπως σημειώνουμε σε προηγούμενη παράγραφο της παρούσης για την αμοιβή τους εξέδωσε τιμολόγια προς το Ίδρυμα.
β) Ενώ σύμφωνα με τις καταστάσεις του Ι.Κ.Α. τα τελευταία εργατικά ημερομίσθια που δηλώθηκαν (στο Ι.Κ.Α.) ήταν τον Σεπτέμβριο του 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. ………………………. οι πληρωμές ημερομισθίων φαίνεται να συνεχίζονται μέχρι και τον Μάρτιο του 2002.
γ) Ο κ. …………………………. προσκομίζει χειρόγραφες καταστάσεις με πληρωμές ημερομισθίων της περιόδου Μάρτιος 2001 έως και Μάιος 2001 συνολικού ποσού δρχ. 5.028.000 στο «……………………………..» του κ. …………………….. ενώ οι εργατοτεχνίτες αυτοί σύμφωνα με τις Καταστάσεις του Ι.Κ.Α. έχουν δηλωθεί ότι εργάσθηκαν στο «Κτίριο» την περίοδο από Μάρτιο 2000 έως και Σεπτέμβριο 2000.
Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του ποσού δρχ. 5.028.000 γίνεται με τέσσερις καταθέσεις από τον κ. …………………….. στον Τραπεζικό Λογαριασμό του κ. ………………….. κατά το διάστημα από 28/11/2000 έως και 25/4/2001. Πιθανόν οι καταθέσεις αυτές να έγιναν προς κάλυψη Μετσχρονολογημένων Επιταγών που είχε εκδώσει ο κ. ………………… για τις οποίες δεν τέθηκαν υπόψη μας σχετικά στοιχεία.
..
δ) Ο κ. ………………………… προσκομίζει χειρόγραφα σημειώματα για πληρωμές ημερομισθίων στους κ.κ. …………………………………………. συνολικού ποσού δρχ. 2.630.000 που αφορούν την περίοδο σπό Νοέμβριο 2001 έως και Μάρτιο 2002.
Τα ονόματα των κ.κ………………………………………δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στις καταστάσεις Ενσήμων του Ι.Κ.Α. και δεν μας έγινε γνωστή η ιδιότητάς τους.
Σχετικό με τις πληρωμές των αμοιβών των κ.κ. ……………………………………..) και εμφανίζει με χαρακτηριστικό τρόπο την σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε τα θέματα των πληρωμών, την ενημέρωση που παρείχε για τις πληρωμές που έκανε και την γενικότερη συνεργασία που είχε με το Λογιστήριο του Ιδρύματος στο οποίο αναφέρει:
…………………………………………………………………………………………
Κατά την γνώμη μας η συνολική δαπάνη των Εργατικών που επιβάρυνε το κόστος του «Κτιρίου» έπρεπε να προκύπτει από Τιμολόγια των υπεύθυνων (Εργολάβων) των διαφόρων «Συνεργείων» (Κτισίματα, Επιχρίσματα, Χρωματισμοί κλπ) αφού φυσικά πριν την ανάθεση της εργασίας είχαν τηρηθεί οι διαδικασίες που σημειώνουμε σε άλλη παράγραφο της εκθέσεώς μας περί λήψεως «Προσφορών», υπογραφή «Ιδιωτικών Συμφωνητικών» κλπ.
.
Πλακάκια Δρχ. 1.150.691
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η αξία των πλακιδίων (Υλικά & Εργασία) που τοποθετήθηκαν στο «Κτίριο» βάσει των σχετικών Τιμολογίων των αντίστοιχων «Προμηθευτών».
Μεταξύ των παραστατικών που αφορούσαν τα Πλακάκια βρέθηκε το υπ αριθμ. 145/20-7-1998 «Δελτίο Αποστολής» του κ. ………………… (Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής) στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κ. ………….. και τόπος παράδοσης η διεύθυνση ……………….. με το στοιχείο αυτό μεταφέρθηκαν 33 κιβώτια πλακάκια ποσότητα 70m2. Σημειώνεται ότι για την αξία του εν λόγω υλικού δεν τέθηκε υπόψη μσς αντίστοιχο Τιμολόγιο και προφανώς δεν έχει επιβαρύνει (τουλάχιστον άμεσα) το κόστος του «Κτιρίου», επιβαρύνθηκε όμως με το κόστος μεταφοράς των πλακιδίων αυτών συνολικού ποσού δρχ. 10.000.
Ξυλουργικές Εργασίες Δρχ. 24.976.865
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η αξία των ξύλινων κατασκευών που ¦ έγιναν στο «Κτίριο» όπως κουφώματα, ραμποτέ, πάγκοι, πτυσσόμενες πόρτες, βιβλιοθήκες κλπ.
Η ανάλυση του ανωτέρω ποσού κατά «Προμηθευτή» έχει ως ακολούθως:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 24.976.865
.
Στα τιμολόγια των παραπάνω «Προμηθευτών» δεν αναφέρονται τιμές ανά είδος εργασιών και υλικών ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης ενδεχομένως με άλλες ομοειδής προσφορές.
Γύψινα Δρχ. 35.312.250
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η αμοιβή του κ……………. (Υλικά και Εργασία), ο οποίος όπως προκύπτει από τα Τιμολόγια του προς το Ίδρυμα είχε αναλάβει τις «Γύψινες Διακοσμήσεις» του «Κτιρίου».
Από την ανάλυση του λογαριασμού του, ως «Προμηθευτής» και τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Παραστατικά Πληρωμών κλπ.) διαπιστώσαμε τα εξής:
Κατά το χρονικό διάστημα από 30/6/1999 έως και 30/5/2001 δηλαδή περίπου για δύο (2) χρόνια, δίδονται συνεχώς προκαταβολές προς τον κ. …………. το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 30.677.500 με τους παρακάτω τρόπους.
- Καταθέσεις σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Ε.Τ.Ε.
με «Δικαιούχο» τον κ………………… Δρχ. 5.400.000
- Αποδείξεις Εισπράξεως ή Πληρωμής (του Εμπορίου) οι οποίες δεν φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα
στοιχεία του «Προμηθευτή» « 13.627.500
- Πρόχειρες Αποδείξεις Εισπράξεως
σε «Λευκό» χαρτί « 1.000.000
- Καταθέσεις στον υπ αριθμ. 077/744049-95 Λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με «Δικαιούχο»
τον κ. ……………………. « 6.150.000
- Καταθέσεις στον υπ αριθμ. 080/421008-52 Λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας για τον οποίο δεν εκτυπώνεται ο «Δικαιούχος» στο Γραμμάτιο Εισπράξεως, αλλά έχει συμπληρωθεί χειρόγραφα
το όνομα του κ………………………………….. « 4.500.000
Σύνολο Δρχ. 30.677.500
.
Ο κ. …………………………………………….. εκδίδει πέντε (5) τιμολόγια από την 31/12/1999 έως και 30/9/2000 συνολικού ποσού δρχ. 4.928.848 με αποτέλεσμα ο λογαριασμός του να εμφανίζει ως υπόλοιπο το υπερβολικό κατά την γνώμη μας ποσό προκαταβολών των δρχ. 25.748.652, το οποίο παραμένει μέχρι και την 31/12/2001.
Την 3/1/2002 ο κ………………………. παραλαμβάνει την από 27/12/2001 «Εξώδικο Επιστολή» του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Ιδρύματος κ. ……………………. και εκδίδει από 8/1/2002 έως και 9/9/2002 έξι (6) τιμολόγια συνολικού ποσού δρχ. 19.720.732 (πλέον Φ.Π.Α. 18% δρχ. 3.549.726 ο οποίος καταβάλλεται από το Ίδρυμα) και το υπόλοιπο του λογαριασμού του μειώνεται στο ποσό των δρχ. 6.027.920.
Τελικά στη χρήση 2003 και όπως μας δηλώθηκε κατόπιν συνεχών τηλεφωνικών οχλήσεων εκ μέρους του Ιδρύματος εκδίδει την 12/2/2003 τρία (3) τιμολόγια συνολικού ποσού δρχ. 6.027.920 (πλέον Φ.Π.Α. 18% δρχ. 1.085.022 ο οποίος καταβάλλεται από το Ίδρυμα) μηδενίζοντας το υπόλοιπο του λογαριασμού του και διαμορφώνοντας το συνολικό κόστος της εργασίας του στο ποσό των δρχ. 35.372.250.
Από την παραπάνω αναλυτική περιγραφή προκύπτουν τα εξής:
α) Για ένα χρονικό διάστημα περίπου δύο (2) ετών (30/6/1999 έως και 30/5/2001) φαίνεται ότι δίδονται συνεχώς προκαταβολές προς τον κ. …………………… συνολικού ποσού δρχ. 30.677.500, ενώ κατά το διάστημα αυτό λαμβάνονται Τιμολόγια συνολικού ποσού δρχ. 4.928.848.
β) Ως παραστατικά για τις προκαταβολές αυτές προσκομίζονται (εκτός από τις καταθέσεις στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ιδίου), αποδείξεις εισπράξεως ή πληρωμής του εμπορίου ή σε πρόχειρο χαρτί, καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό με «Δικαιούχο» τον κ………………. καταθέσεις εις σε τραπεζικό λογαριασμό για τον οποίο δεν εκτυπώνονται στοιχεία «Δικαιούχου». Τα παραστατικά αυτά δεν διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση των χρημάτων του Ιδρύματος.
γ) Έναντι των προκαταβολών αυτών και στο διάστημα 31/12/1999 έως και 30/9/2000 λαμβάνονται τιμολόγια συνολικού ποσού δρχ. 4.928.848 με αποτέλεσμα να προκύπτει υπόλοιπο προκαταβολών στον κ. …………………δρχ. 25.748.652 το οποίο κατά την γνώμη μας είναι υπερβολικό και πέραν από τις συνήθεις συναλλακτικές πρακτικές.
δ) To ανωτέρω υπόλοιπο παραμένει μέχρι και την 31/12/2001 και ενώ οι εργασίες πρέπει να είχαν ήδη ολοκληρωθεί, χρειάζεται να σταλεί «Εξώδικος Επιστολή» ώστε να αρχίσει να εκδίδει Τιμολόγια ο κ. ………………….. μέρος αυτών στην χρήση 2002 και τα υπόλοιπα προ ολίγων ημερών και κατόπιν συνεχών οχλήσεων.
Σημειώνεται ότι είναι πολύ πιθανόν τυχόν μελλοντικός φορολογικός έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία να χαρακτηρίσει ως «Εικονικά» τα τιμολόγια του κ…………………….. που εκδόθηκαν στις χρήσεις 2002 και 2003 και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον εκδότη αλλά και στον λήπτη αυτών.
Κατά την των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν τέθηκαν υπόψη μας, Προσφορά, Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Επιμετρήσεις, και παραλαβή του Έργου του κ. Δ. ……………….. από τον «Επιβλέποντα Μηχανικό», έχουμε την γνώμη ότι πρέπει να ζητηθεί άμεσα από «ειδικό» η επιμέτρηση και κοστολόγηση του έργου αυτού, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω και η πιθανή κακοδιαχείριση χρημάτων.
Ανελκυστήρας Δρχ. 5.310.000
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η αξία του Ανελκυστήρα που τοποθετήθηκε στο «Κτίριο» από την εταιρεία ……………………..
.
Κλιματιστικά * Δρχ. 15.814.076
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η σξία των κλιματιστικών συστημάτων που τοποθετήθηκαν στο «Κτίριο».
Τέλη σύνδεσης Δ.Ε.Η. Δρχ. 1.386.440
Με την υπ αριθμ. 8099997/19-5-00 Απόδειξη Εισπράξεως της Δ.Ε.Η. πληρώθηκε το ανωτέρω ποσό και αναλύεται ως εξής:
Συμμετοχή Δρχ. 1.003.400
Τέλη Σύνδεσης Δρχ. 1.600
Αναλογούν ΦΠΑ 18% Δρχ• 180.900
Προκαταβολή έναντι κατανάλωσης Δρχ. 200.000
Διάφορα Δρχ. 540
ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 1.386.440
Ηλεκτρικό Ρεύμα - Νερό - Τηλέφωνο Δρχ. 978.400
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος και Ύδατος του κ…………………… ο οποίος προφανώς διέθετε την χρήση των παροχών της οικίας του, που βρίσκεται στο γειτονικό οικόπεδο, για τις ανάγκες του «Κτιρίου» κατά την περίοδο της ανέγερσης. Καθώς επίσης και οι λογαριασμοί του υπ αριθμ……………………….. τηλεφώνου που φέρει διεύθυνση Κίμωνος 20 και ως ιδιοκτήτη τον κ. …………………
Είδη Εστιατορίου & Κουζίνας Δρχ. 1.999.003
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται η αξία των ειδών εστιατορίου και κουζίνας με τα οποία εξοπλίσθηκε το «Κτίριο», ενδεικτικά σημειώνουμε:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
.
ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 3.159.377
.
Από τον έλεγχο των παραπάνω εξόδων διαπιστώσαμε τα εξής:
σ) Μεταξύ των παραστατικών των διαφόρων δαπανών υπάρχει και το Τιμολόγιο Νο……………………. του κ. ……………………………. με το οποίο έχουν αγορασθεί ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίδια συνολικής αξίας δρχ. 160.000. To επισυναπτόμενο «Δελτίο Αποστολής» ……………………… αναγράφει τόπο παράδοσης στην διεύθυνση……………………….
β) To κόστος του «Κτιρίου» έχει επιβαρυνθεί με διάφορα έξοδα συνολικού ποσού δρχ. 823.832 για τα οποία ως παραστατικά στοιχεία υπάρχουν:
- «Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης» ή «Αποδείξεις Ταμιακής Μηχανής» ή «Πρόχειρες Χειρόγραφες Καταστάσεις Μικροεξόδων» ή «Σημειώματα για Μικροέξοδα» ακόμη και αποδείξεις λιανικής για αγορασθέντα είδη από το ΛΟΝΔΙΝΟ και εξοφλητική απόδειξη πιστωτικής κάρτας.
Ενδεχομένως τα εν λόγω ποσά όντως να διατέθηκαν για να αγορασθούν είδη που χρησιμοποιήθηκαν στο «Κτίριο» και ορθώς επιβαρύνθηκε το κόστος του, θα έπρεπε όμως αυτό να αποδεικνύεται και από τα παραστατικά στοιχεία.
Λογιστικές Διπλοκαταχωρήσεις Δρχ. 2.293.179
Λογιστικές Τακτοποιήσεις Δρχ. (1.283.470)
Σχετικά με τα ανωτέρω ποσά σημειώνουμε ότι, όπως διαπιστώσαμε κατά τον έλεγχό μας το κόστος του «Κτιρίου» έχει επιβαρυνθεί και με ποσό δρχ. 2.293.179 που αφορά καταχωρήσεις παραστατικών δύο (2) φορές. Αντιθέτως κατά το κλείσιμο της χρήσεως 1999 - 2000 με τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές για τις οποίες δεν μας δόθηκαν σχετικές πληροφορίες και επεξηγήσεις, μειώθηκε το κόστος του «Κτιρίου» κατά το ποσό δρχ. 1.283.470.
.
Κατά την γνώμη μας οι καταχωρήσεις αυτές οφείλονται σε λογιστικά σφάλματα και πιθανότατα όπως προαναφέραμε οφείλονται στην μη αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία του κ. ……………………………. ως «Διαχειριστή» των πληρωμών και των αντίστοιχων παραστατικών, με το Λογιστήριο του Ιδρύματος και επιβεβαιώνει την προχειρότητα με την οποία παρακολουθείτο η διαμόρφωση του κόστους του «Κτιρίου».

Δαπάνες Χωρίς Παραστατικά
Δρχ.
1.677.605
Όπως σημειώσαμε και στην αρχή της εκθέσεως μας υπάρχουν λογιστικές εγγραφές με τις οποίες έχει αυξηθεί το κόστος του «Κτιρίου» κατά ποσό δρχ. 1.667.605 και δεν συνοδεύονται από παραστατικά στοιχεία. Ενδεχομένως τα παραστατικά αυτά να χάθηκαν ή να μην προσκομίσθηκαν ποτέ στο Λογιστήριο του Ιδρύματος.
Χρεωστικά Υπόλοιπα Προμηθευτών Δρχ.
1.707.826
To ανωτέρω ποσό αφορά χρεωστικά υπόλοιπα «Προμηθευτών» μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αυτοί που δεν ανταποκρίθηκαν στις «Εξώδικες Επιστολές» του κ. ……………………………..και μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδώσει τιμολόγια προς το Ίδρυμα.
Οι «Προμηθευτές» στους οποίους εστάλησαν οι «Εξώδικες Επιστολές» καθώς και τα «ανοιχτά» υπόλοιπα τους, έχουν ως ακολούθως:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ΔΡΧ. 35.538.597
.
- Σχετικά με τον κ. …………………….. αναφερθήκαμε σε προηγούμενη παράγραφο της εκθέσεως μας.
- Από την επισκόπηση της κίνησης του λογαριασμού του κ. …………………………..και τον έλεγχο των σχετικών παραστατικών διαπιστώσαμε τα εξής:
α) Από τις 16/7/1999 μέχρι και τα μέσα του 2000 φέρεται να λαμβάνει προκαταβολές δρχ. 6.930.000. Ως παραστατικά των πληρωμών προσκομίζονται καταθετήρια στο Τραπεζικό του Λογαριασμό, συνολικού ποσού δρχ. 5.400.000 και χειρόγραφη απόδειξη (υπό μορφή επιστολής) ποσού δρχ. 1.530.000.
β) Εκδίδει δύο (2) Τιμολόγια συνολικού ποσού δρχ. 6.930.000 πλέον Φ.Π.Α. δρχ. 1.247.400 σύνολο δρχ. 8.177.400 (το υπ αριθμ. 325/22-12-1999 ποσού δρχ. 1.180.000 και το υπ αριθμ. 344/6-9-2000 ποσού δρχ. 6.997.400) στα οποία αναφέρει γενικά «Ξυλουργικές Εργασίες» χωρίς περαιτέρω σνάλυση της αμοιβής του. Ουσιαστικά τιμολόγησε την αξία των προκαταβολών που είχε λάβει (δρχ. 6.930.000) πλέον Φ.Π.Α.
γ) Από την 14/11/2000 έως και την 16/5/2001 φέρεται να λαμβάνει προκαταβολές συνολικού ποσού δρχ. 7.867.000. Ως παραστατικά προσκομίζονται απλές «Αποδείξεις Πληρωμής», δηλαδή φαίνεται ότι πλέον λαμβάνει μετρητά και δεν γίνονται καταθέσεις στον Τραπεζικό του λογαριασμό.
δ) Μετά τις προκαταβολές αυτές και μέχρι την 31/12/2001 ο λογαριασμός του παρουσιάζει υπόλοιπο δρχ. 6.619.600 (δρχ. 7.867.000 -1.247.400) και μόνον όταν λαμβάνει την «Εξώδικο Επιστολή» εκδίδει το τιμολόγιο υπ αριθμ. 390/20-12-2001 ποσού δρχ. 6.619.600 πλέον Φ.Π.Α. δρχ. 1.191.528.
Κατά την γνώμη μας και για την περίπτωση του ………………………………. θα πρέπει να γίνει επιμέτρηση και κοστολόγηση των εργασιών του.
.
Ο κ. …………………………. είναι ο μόνος που έλαβε «Εξώδικο Επιστολή» και δεν εξέδωσε μέχρι σήμερα τιμολόγιο και το σχολιάζουμε αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο.
Από την επισκόπηση της κίνησης των λογαριασμών όλων των υπόλοιπων «Προμηθευτών» και τον έλεγχο των σχετικών παραστατικών διαπιστώσαμε ότι τα υπόλοιπα τους είχαν διαμορφωθεί από προκαταβολές που είχαν λάβει περίπου τον Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο της χρήσεως 2000 και μέχρι την 31/12/2001 που εστάλησαν οι «Εξώδικες Επιστολές», δηλαδή ενάμιση χρόνο μετά δεν τους είχε ενοχλήσει κανείς ώστε να εκδώσουν Τιμολόγια.
Από τα παραπάνω είναι εμφανής η ελλιπής παρακολούθηση των προκαταβολών προς τους «Προμηθευτές» και γενικά η Προχειρότητα με την οποία διαχειρίζοντο τα χρήματα του Ιδρύματος.
Όπως και στην περίπτωση του κ. …………………..σημειώσαμε, είναι πολύ πιθανόν τυχόν μελλοντικός φορολογικός έλεγχος να χαρακτηρίσει «Εικονικά» τα τιμολόγια των εν λόγω «Προμηθευτών» και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον εκδότη αλλά και στον λήπτη αυτών.
Τα χρεωστικά υπόλοιπα «Προμηθευτών» εκ δρχ. 1.707.826 τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα αναλύονται ως ακολούθως:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 1.707.826
Σχετικά με τα παραπάνω υπόλοιπο σημειώνουμε τα εξής:
α) 0 κ. …………………………… φέρεται να λαμβάνει προκαταβολές έναντι εργασιών του στο «Κτίριο» και ως παραστατικά ο κ………………….. έχει προσκομίσει τα παρακάτω:
- Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό με «Δικαιούχο» τον κ…………………………..
συνολικού ποσού Δρχ. 400.830
- Με τις υπ αριθμ. 325, 346 και 355
(έντυπες) Αποδείξεις Εισπράξεως « 500.000
Σύνολο Δρχ. 900.830
Στις αποδείξεις εισπράξεως του κ. …………………………… αναφέρεται ότι κατασκεύασε ξυλόγλυπτες κολώνες (6 τεμ.) Κορινθιακού, Δωρικού κσι Ιωνικού ρυθμού.
Μεταξύ των παραστατικών, βρέθηκε το υπ αριθμ. 679/22-6-2000 Δελτίο Αποστολής του κ. ………………………………… με το οποίο μεταφέρθηκαν 6 κολώνες στην διεύθυνση του "Κτιρίου" Κίμωνος 20 - Ελευσίνα, αλλά δεν τέθηκε υπόψη μας τιμολόγιο πώλησης για το Δελτίο αυτό, όπως θα έπρεπε.
Την 31/12/2001 παραλαμβάνει με επιφύλαξη «Εξώδικο Επιστολή» αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδώσει τιμολόγιο.
β) Ο κ…………………………………… φέρεται να λαμβάνει την 30/9/2000 προκαταβολή ποσού δρχ. 400.000 με πρόχειρες αποδείξεις έναντι εργασιών Γυψοσανίδων στο «Κτίριο».
Μετά από τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές για τις οποίες δεν μας εδόθησαν περαιτέρω επεξηγήσεις το υπόλοιπό του λογαριασμού του ως προμηθευτής καταλήγει στο ποσό των δρχ. 665.000 και παραμένει μέχρι σήμερα.
.
γ) Η κα ……………………………….. φέρεται να λαμβάνει με κατάθεση στον λογαριασμό της, της Τραπέζης Εργασίας, ποσό δρχ. 100.000 το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να συσχετισθεί με την συντήρηση του πιάνου (…………………………..).
Όλα τα παραπάνω υπόλοιπα θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω διότι τα περισσότερα εξ αυτών (εκτός ίσως του κ………………….) κατά την γνώμη μας πρέπει να προέκυψαν σπό λανθασμένες λογιστικές καταχωρήσεις.
Παραλήψεις που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο
Από τον έλεγχο των παραπάνω δαπανών, διαπιστώσαμε ορισμένες σημαντικές παραλήψεις, που αφορούν την συντριπτική πλειοψηφία αυτών και τις παραθέτουμε συνολικά προς αποφυγή κουραστικών και χρονοβόρων επαναλήψεων.
α) Δεν τέθηκαν υπόψη μας τεχνικές και οικονομικές προσφορές καθώς και αποτελέσματα μειοδοτικών διαγωνισμών σχετικά με το κόστος της εργασίας και των υλικών της κάθε φάσης του Έργου.
β) Δεν τέθηκαν υπόψη μας «Ιδιωτικά Συμφωνητικά» με τους «Εργολάβους» ή «Προμηθευτές Υλικών» οι οποίοι συνεργάσθηκαν στην αποπεράτωση του Έργου.
γ) Δεν διαπιστώσαμε στα «Δελτία αποστολής» να υπάρχουν τα στοιχεία και η υπογραφή κάποιου εξουσιοδοτημένου προσώπου, που είχε την ευθύνη της παραλαβής των υλικών για την ποσοτική και ποιοτική αρτιότητά τους.
δ) Δεν τέθηκαν υπόψη μας επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις κάποιου υπεύθυνου «Επιβλέποντος Μηχανικού» σε κάθε φάση του Έργου.
.
Πληρωμές με μεταχρονολογημένες επιταγές
Από τις αρχές του μηνός Αυγούστου 2000 έως και τις αρχές του μηνός Οκτωβρίου 2000 εδόθησαν σε «Προμηθευτές» μεταχρονολογημένες επιταγές (2 έως 5 μηνών) συνολικού ποσού δρχ. 15.464.531 εκδότες των οποίων ήταν ο κ. ………………. και η εταιρεία «………………...» προφανώς συμφερόντων του κ. ……………… διότι υπογράφει και ως εκδότης των επιταγών αυτών.
Η ανάλυση των επιταγών αυτών έχει ως ακολούθως:
Επιτσγέζ Εκδόσεως ………………….
Αριθμ.
Τράπεζα Επιτανης ; Έκδοση Παρσλαβή Προμηθευτής Ποσό
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 2.500.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δρχ. 15.646.531
Προς κάλυψη των επιταγών αυτών, την προηγούμενη της λήξεώς των, ο κ. κατάθετε στους αντίστοιχους τραπεζικούς Λογαριασμούς των εκδοτών τα αντίστοιχα ποσά, από τις «Προκαταβολές» που ελάμβανε από το Ίδρυμα. Προσκομίζοντας τα αντίστοιχα Γραμμάτια Εισπράξεως των Τραπεζών.
.
Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω μεταχρονολογημένες επιταγές δεν είναι οι μόνες που δόθηκαν σε «Προμηθευτές» ή «Εργολάβους» κατά την περίοδο της ανέγερσης του «Κτιρίου».
Ενδεικτικά σημειώνουμε τέσσερις καταθέσεις στον ίδιο Τραπεζικό Λογαριασμό του κ. ………………………….για το διάστημα 28/11/2000 έως και 25/4/2001 συνολικού ποσού δρχ. 5.028.000, οι οποίες λογιστικά καταχωρήθηκαν προς εξόφλησης ισόποσης υποχρέωσης από οφειλόμενα εργατικά του «Κτιρίου» στο όνομα του κ......................... πιθανότατα «………………….». Θεωρούμε επίσης βέβαιο ότι και οι καταθέσεις που έγιναν στο τραπεζικό Λογαριασμό του κατά πάσα πιθανότητα κάλυπταν μεταχρονολογημένες επιταγές του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τίθενται πολλά ερωτήματα εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι τα εξής:
- Οι μεταχρονολογημένες αυτές επιταγές εκδόθηκαν για «Χρηματική διευκόλυνση» του Ιδρύματος;
Εάν όντως συνέβαινε αυτό γιατί δεν εκδόθηκαν μεταχρονολογημένες επιταγές από το λογαριασμό όψεως που τηρεί το Ίδρυμα στην Εθνική Τράπεζα;
- Ποιο το συνολικό ποσό των επιταγών αυτών, ποιος ενέκρινε εκμέρους του Ιδρύματος την έκδοση και χρησιμοποίησή τους, και σε ποιόν είχε ανατεθεί η παρακολούθησή τους;
Στα ερωτήματα αυτά (ενδεχομένως και σε πολλά άλλα) απαντήσεις μπορούν να δώσουν οι κύριοι που προέβησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες καθώς και οι κύριοι που είχαν αναλάβει την πραγματική ευθύνη για την ανέγερση του «Κτιρίου».

Επίσκεψη στο «Κτίριο» *•
Την 5/3/2003 επισκεφθήκαμε το «Κτίριο» επί της οδού Κίμωνος 20 στην Ελευσίνα και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για πολυτελή κατασκευή, αλλά ωστόσο δεν είμαστε ειδικοί ώστε να εκφράσουμε άποψη περί του αν ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά στο τελικό κόστος που διαμορφώθηκε.
Επιγραμματικά σημειώνουμε ορισμένες απλές επιβεβαιώσεις που έγιναν εκ μέρους μας:
α) Πράγματι υπάρχουν πολλές Γύψινες Κατασκευές και Διακοσμήσεις.
β) Όντως έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά Μάρμαρα.
γ) Έχει κατασκευασθεί «Βιομηχανικό Δάπεδο» στο Υπόγειο.
δ) Στο Δώμα του Κτιρίου υπάρχει «Μπαρ» με κεραμοσκεπή, με ξύλινες κατασκευές (πέργκολα, πάγκους κλπ), Ψησταριά κ.α.
ε) Ο Κλιματισμός, οι Μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ο Ανελκυστήρας) του «Κτιρίου» σύμφωνα με τις περιγραφές που μας δόθηκαν, είναι σύγχρονης τεχνολογίας.
στ) Υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες και ντουλάπες καλής κατασκευής.
ζ) Υπάρχουν πολλά καθίσματα (καρέκλες και πολυθρόνες) ορισμένα εξ αυτών είναι αποθηκευμένα στο Υπόγειο του «Κτιρίου».
η) Υπάρχουν τα είδη Εστιατορίου και Κουζίνας (Φούρνος, Ψυγείο, Βιτρίνα, Πλυντήριο κλπ).
Παρόλα αυτά, όπως σημειώνεται και ανωτέρω μόνο ειδικοί με επιμετρήσεις και κοστολογήσεις εργασιών και υλικών θα μπορέσουν να διαπιστώσουν εάν είναι εύλογο το τελικός κόστος του «Κτιρίου».Συμπεράσματα Ελέγχου
Τα συμπεράσματα του ελέγχου μας αφορούν τους δύο κύριους τομείς σχεδίασης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του Έργου, που υπήρξαν και τα βασικά αντικείμενα αυτού δηλαδή:
α) Στις βασικές αρχές και κανόνες που θα έπρεπε να είχαν τηρηθεί κατά την σχεδίαση παρακολούθηση και εκτέλεση του Έργου και
β) Στις διαπιστώσεις μας από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων του Ιδρύματος σχετικά με τις διαχειριστικές πράξεις και την λογιστική αποτύπωση αυτών και την διαμόρφωση του τελικού κόστους του «Κτιρίου».

Τήρηση Βασικών Αρχών
Την ευθύνη για την τήρηση βασικών αρχών και κανόνων κατά την σχεδίαση παρακολούθηση και εκτέλεση του Έργου είχαν τα μέλη της τυπικής ή άτυπης πλην όμως πραγματικής «Επιτροπής»,που ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου.
Τα μέλη της «Επιτροπής» αυτής, όποια και αν είναι, κατά την άποψη μας είχαν την υποχρέωση να λειτουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και με προκαθορισμένους κανόνες λειτουργίας.
Τα ελάχιστα που θα έπρεπε να καθορίσει η «Επιτροπή» αμέσως μετά τον ορισμό της από το Διοικητικό Συμβούλιο προφανώς σε κάποια συνεδρίαση της είναι τα παρακάτω :
1) Ορισμός αρμοδιοτήτων στα μέλη της «Επιτροπής» ανάλογα με τους τομείς διαχείρισης του Έργου και γενικότερα ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.
2) Ορισμός συνεδριάσεων της «Επιτροπής» κατά τακτά χρονικά διαστήματα επεξεργασία στοιχείων σχετικών με το Έργο και ενημέρωση (προφορικά και εγγράφως) του Δ.Σ. για την πρόοδο του Έργου.
3) Μελέτη του προϋπολογισμού του Έργου και σε συνεργασία με Μηχανικό, καθορισμός στρατηγικής, λήψη αποφάσεων για την τμηματική εκτέλεση και παρακολούθησή του καθώς και εύρεση τρόπων - μεθόδων αντιμετώπισης των αποκλίσεων και δη υπερβάσεων αυτού, οι οποίες κατά την γνώμη μας σε κάποιο ποσοστό θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένες.
4) Ορισμός ενός «Επιβλέποντος Μηχανικού» (ή πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του) ο οποίος θα αναλάμβανε την άμεση επίβλεψη και ουσιαστική διαχείριση της εξέλιξης του Έργου σχετικά με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα και θα είχε τουλάχιστον τις παρακάτω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
α) Ανεύρεση και χρονικό συντονισμό των απαραίτητων «Εργολάβων» και «Προμηθευτών Υλικών» για κάθε φάση του Έργου.
β) Λήψη αναλυτικών και πληρέστατων, τεχνικών και οικονομικών προσφορών (τουλάχιστον τρεις) για το κόστος της εργασίας καθώς και των υλικών που απαιτούνται σε κάθε φάση του Έργου.
γ) Προώθηση των προσφορών, συνοδευόμενη με σχετική εισήγησή του, στην «Επιτροπή» για την επιλογή του πλέον κατάλληλου (όχι απαραίτητα μειοδότη).
δ) Η παροχή τεχνικών συμβουλών και υποδείξεων προς την «Επιτροπή» κατά την σύνταξη των «Ιδιωτικών Συμφωνητικών» που θα υπογράφονταν σε κάθε φάση του Έργου από τον «Εργολάβο» ή του «Προμηθευτή Υλικών» που το ανέλαβε.
ε) Την ευθύνη της παραλαβής των υλικών για την ποσοτική και ποιοτική αρτιότητά τους καθώς και την ασφαλή παραμονή τους, μέχρι αναλώσεως, στον χώρο της οικοδομής (εργοτάξιο).
στ) Την αποστολή εγκαίρως στο Λογιστήριο του Ιδρύματος των «Συνοδευτικών Στοιχείων Μεταφοράς» των υλικών (Δελτία Αποστολής) καθώς και των αντίστοιχων «Στοιχείων Αξίας» (Τιμολόγια).
ζ) Διενέργεια επιμετρήσεων με την ολοκλήρωση κάθε φάσης του Έργου, σύνταξη Πιστοποιήσεων και βάση αυτών παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος.
η) Προσκόμιση στην «Επιτροπή» των επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων του τμήματος του Έργου που παραλαμβάνεται, καθώς και σχετική εισήγηση για εξόφληση του «Εργολάβου» ή «Συνεργείου» ή όχι σε περιπτώσεις που δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα (κακοτεχνίες, υπέρβαση του χρόνου παράδοσης κ.λπ.) και άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων από πλευράς Ιδρύματος.
5) Διαμόρφωση ενός τύπου «Ιδιωτικού Συμφωνητικού» το οποίο θα υπογράφονταν κατά την ανάθεση κάθε φάσης του Έργου (με τις απαραίτητες τροποποιήσεις) από τον αντίστοιχο «Εργολάβο» ή «Προμηθευτή Υλικών». Κατά την σύνταξή του κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή του «Επιβλέποντος Μηχανικού» καθώς και Νομικού Συμβούλου ώστε το περιεχόμενό του να είναι πλήρες, σαφές και νομότυπο με σκοπό την απόλυτη κατοχύρωση του Ιδρύματος.
6) Ορισμός της διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών κατά φάση του Έργου με βάση τις προσφορές (τουλάχιστον τρεις) που θα είχαν ληφθεί από αντίστοιχους «Εργολάβους» ή «Προμηθευτές Υλικών» είτε απ' ευθείας είτε μέσω του «Επιβλέποντος Μηχανικού» σχετική εισήγηση του οποίου για τα τεχνικά χαρακτηριστικά κρίνεται απαραίτητη.
7) Έλεγχος των Πιστοποιήσεων και επιμετρήσεων που θα προσκομίζει και θα προσυπογράφει ο «Επιβλέπων Μηχανικός» και λήψη απόφασης για την παραλαβή του τμήματος του Έργου και εξόφληση του αντίστοιχου «Εργολάβου».
8) Ορισμός της διαδικασίας σύμφωνα με την οποία θα πληρώνονται οι «Εργολάβοι» και «Προμηθευτές Υλικών» καθώς και το μέλος της «Επιτροπής» ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης που θα συναλλάσσεται μαζί τους κυρίως κατά την πληρωμή τους αλλά και σε τυχόν άλλα οικονομικής φύσεως θέματα εκπροσωπώντας την «Επιτροπή». Τα ελάχιστα που έπρεπε να προβλέπονται στην εν λόγω διαδικασία είναι κατά την γνώμη μας τα εξής:
α) Η «Επιτροπή» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικά με τον τρόπο και χρόνο πληρωμής στο κάθε «Ιδιωτικό Συμφωνητικό» με τους αντίστοιχους «Εργολάβους» ή «Προμηθευτές Υλικών» και κατόπιν θετικής και πλήρως τεκμηριωμένης εισηγήσεως του «Επιβλέποντος Μηχανικού», εγκρίνει το ποσό της κάθε πληρωμής.
β) Δίδεται εντολή από την «Επιτροπή» στον Ταμία του Ιδρύματος να εκδώσει επιταγή από τον λογαριασμό όψεως του Ιδρύματος (ενδεχομένως και Δίγραμμη εάν το έκρινε σκόπιμο η «Επιτροπή» με τρέχουσα ημερομηνία, ημέρας ή μεταχρονολογημένη ανάλογα με την συμφωνία) στο όνομα του δικαιούχου «Εργολάβου» ή «Προμηθευτή Υλικών». Δεν γίνεται λόγος για διακίνηση μετρητών όπως επίσης και για οπισθογράφηση επιταγών τρίτων, διότι δυσχεραίνουν την περαιτέρω λογιστική παρακολούθησή τους.
γ) To εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τις πληρωμές θα αναλάμβανε να παραδώσει την επιταγή στον δικαιούχο και να λάβει οπωσδήποτε εξοφλητική απόδειξη με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου (καθώς και της επιταγής που παρέλαβε) την οποία θα παρέδιδε άμεσα στον Λογιστή του Ιδρύματος.
.
δ) Η εξοφλητική απόδειξη θα παραδίδεται άμεσα στον Λογιστή του Ιδρύματος, ο οποίος θα την συσχέτιζε με την «Απόδειξη πληρωμής» που είχε εκδώσει, καθώς και την φωτοτυπία της επιταγής που ήδη είχε κρατήσει και θα έκανε τις ανάλογες λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία του ιδρύματος.
Από τον έλεγχο μας και πάντα βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας, διαπιστώσαμε ότι δεν τηρήθηκαν οι προαναφερόμενες διαδικασίες.

Διαπιστώσεις του Ελέγχου
Α) Λήψη Προκαταβολών & Πληρωμές Προμηθευτών
Σχετικά με τον τρόπο που εδίδοντο οι προκαταβολές στον κ. ……………………. και με την τακτική που απέδιδε αυτός λογαριασμό στο Λογιστήριο του Ιδρύματος, το είδος των παραστατικών που προσκόμιζε, καθώς και την Λογιστική παρακολούθηση αυτών στον λογαριασμό «Προκαταβολές» σημειώνουμε τα εξής:
1)Δεν ορίσθηκε συγκεκριμένη διαδικασία λήψεως «Προκαταβολών» και διενέργειας πληρωμών των «Προμηθευτών Υλικών» από την «Επιτροπή» που ανέλαβε την εκτέλεση και την οικονομική διαχείριση του Έργου.
2) To εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που διενεργούσε τις πληρωμές έπρεπε να λαμβάνει μόνο επιταγές του Ιδρύματος (με τρέχουσα ημερομηνία εκδόσεως ή μεταχρονολογημένες ανάλογα με την συμφωνία) «εις διαταγή» του «Εργολάβου» ή «Προμηθευτή Υλικών» και σε καμία περίπτωση μετρητά ή οπισθογραφημένες επιταγές (του Ιδρύματος ή τρίτων) που θα του έδιναν την δυνατότητα «Διαχείρισης Χρημάτων».
3) Η απόδοση λογαριασμού (προσκόμιση παραστατικών κ.λ.π.) στο Λογιστήριο του Ιδρύματος, από τον κ…………………………….. έπρεπε να γίνεται σε τακτά και μικρά χρονικά διαστήματα (πχ. Εβδομαδιαίως) και όχι μετά από 6 ή 7 μήνες και σε ορισμένες περιπτώσεις και αργότερα, όπως προκύπτει από τις καταχωρήσεις στα βιβλία του Ιδρύματος.
.
4) Θα έπρεπε να προκαθορισθεί ο τρόπος απόδοσης λογαριασμού ώστε με τα παραστατικά που προσκόμιζε κάθε φορά ο κ. ………………………… να «κλείνει» την προηγούμενη προκαταβολή.
5) Υπάρχουν αρκετές λογιστικές καταχωρήσεις, που αφορούν εξοφλήσεις τιμολογίων «Προμηθευτών», για τις οποίες δεν τέθηκαν υπόψη μας σχετικά παραστατικά (π.χ. Απόδειξη Εισπράξεως αυτών κ.λ.π.)
6) Τα είδη των παραστατικών που προσκόμιζε συνήθως ο κ. …………………….. κατά την καταβολή χρημάτων στους «Προμηθευτές» ήταν τα εξής:
α) Αποδείξεις Εισπράξεως ή Πινάκια Παραλαβής Επιταγών, που είχαν εκδώσει οι «Προμηθευτές».
β) Γραμμάτια Εισπράξεως Τραπεζών (καταθετήρια) με τα οποία είχε καταθέσει χρήματα σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς των «Προμηθευτών».
γ) Αποδείξεις Εισπράξεως ή Πληρωμής (του εμπορίου) οι οποίες δεν έφεραν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του «Προμηθευτή».
δ) Πρόχειρες αποδείξεις εισπράξεως συνταγμένες σε «Λευκό» χαρτί ή σε ορισμένες περιπτώσεις απλό επιστολόχαρτο του «Προμηθευτή» (π.χ. …………………….).
7) Είναι βέβαιο ότι με πρόχειρες αποδείξεις εισπράξεως ή πληρωμής δεν είναι δυνατόν να διασφαλισθεί ότι όντως πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές και κυρίως να προσδιορισθεί ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν αυτές δηλαδή με μετρητά, επιταγή τρέχουσας ημερομηνίας ή μεταχρονολογημένη επιταγή.
8) Αβέβαιες και επικίνδυνες είναι επίσης οι πληρωμές που έγιναν σε ορισμένες περιπτώσεις με καταθέσεις σε τραπεζικούς Λογαριασμούς «Προμηθευτών» και στα Γραμμάτια Εισπράξεως των τραπεζών που προσκομίσθηκαν ή δεν έχει εκτυπωθεί το όνομα του «Δικαιούχου» και γράφεται χειρόγραφα ή έχει εκτυπωθεί αλλά δεν μπορεί να συσχετισθεί άμεσα με τον «Προμηθευτή» που εξοφλείται .
9) Όλα τα παραπάνω δηλαδή η ετεροχρονισμένη και μη συγκεκριμένη (εν σχέση με κάποια προκαταβολή) απόδοση λογαριασμού εκ μέρους του κ……………….., η μη προσκόμιση σε αρκετές περιπτώσεις παραστατικών πληρωμών, οι λανθασμένες λογιστικές καταχωρήσεις και λογιστικές τακτοποιήσεις (ορισμένες εκ των οποίων γίνονται και σε επόμενη χρήση) είχαν ως αποτέλεσμα την ελλιπή εικόνα του λογαριασμού «Προκαταβολές» ο οποίος δεν παρέχει επαρκή και ουσιαστική πληροφόρηση για την ορθή και χρηστή διαχείριση των χρημάτων που εδίδοντο μέσω των «Προκαταβολών».

Β) Διαμόρφωση του Κόστους του «Κτιρίου».
Σχετικά με τις διαχειριστικές πράξεις που διαμόρφωσαν το κόστος του «Κτιρίου»και τα σχετικά παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει αυτό, την λογιστική καταχώρηση αυτών στα βιβλία του Ιδρύματος και ειδικότερα στον λογαριασμό «Οικοδομή Ελευσίνας» και στους δοσοληπτικούς λογαριασμούς των «Προμηθευτών»καθώς και την γενικότερη παρακολούθηση και έλεγχο αυτών σημειώνουμε τα εξής:

Γενικές Παρατηρήσεις
1) Δεν τηρήθηκαν αναλυτικοί λογαριασμοί κατά είδος δαπάνης του Έργου (π.χ. εκσκαφές, σίδερα, μπετά, τοιχοποιία, επιχρίσματα κ.λ.π.) ώστε να ήταν δυνατή κατά την διάρκεια της ανέγερσης αλλά και μετά την ολοκλήρωση του «Κτιρίου» ο έλεγχος και η σύγκριση των μεγεθών με τα αντίστοιχα του προϋπολογισμού.
2) Δεν τέθηκε υπόψη μας αρχικός προϋπολογισμός του Έργου, αποφάσεις σχετικές με τις μετέπειτα αναθεωρήσεις του για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων (σημαντικών υπερβάσεων).
3) Δεν τηρήθηκαν δοσοληπτικοί λογαριασμοί «Εργολάβων» και «Προμηθευτών» για όλους όσους συνεργάσθηκαν στην ανέγερση του κτιρίου, ιδίως το πρώτο διάστημα, με αποτέλεσμα:
α) Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, πόσα παραστατικά έχει εκδώσει ο κάθε «Εργολάβος» ή «Προμηθευτής Υλικών» και πιο το συνολικό ποσό της αμοιβής του για τα υλικά ή την εργασία που προσέφερε αντίστοιχα.
β) Δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί το πότε πληρώνονταν και με ποιόν τρόπο (μετρητοίς, με επιταγές τρέχουσας ημερομηνίας εκδόσεως ή μεταχρονολογημένες επιταγές).
4) Οι λογιστικές καταχωρήσεις γίνονταν μαζικά, δηλαδή με μία λογιστική εγγραφή καταχωρούντο πάρα πολλά παραστατικά μαζί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί τι είδος δαπάνης καταχωρείται, εάν οι αξίες των επισυναπτόμενων παραστατικών κάλυπταν το ποσό της καταχώρησης ή έλλειπαν παραστατικά κ.λ.π.
5) Υπήρξαν πολλές λανθασμένες καταχωρήσεις καθώς και πολλές διορθώσεις αυτών, κυρίως στην χρήση 1999 - 2000, που έγιναν κατά την γνώμη μας λόγω καθυστερημένης προσκόμισης των παραστατικών στο Λογιστήριο του Ιδρύματος και ελλιπούς πληροφόρησής του, για ορισμένες εξ αυτών δεν μας παρασχέθηκαν πληροφορίες και επεξηγήσεις.
6) Δεν τέθηκαν υπόψη μας τεχνικές και οικονομικές προσφορές καθώς και αποτελέσματα μειοδοτικών διαγωνισμών σχετικά με το κόστος της εργασίας και των υλικών της κάθε φάσης του Έργου.
7) Δεν τέθηκαν υπόψη μας «Ιδιωτικά Συμφωνητικά» με τους «Εργολάβους» ή «Προμηθευτές Υλικών» οι οποίοι συνεργάσθηκαν στην αποπεράτωση του Έργου.
8) Δεν διαπιστώθηκε στα «Δελτία αποστολής» να υπάρχουν τα στοιχεία και η υπογραφή κάποιου εξουσιοδοτημένου προσώπου, που είχε την ευθύνη της παραλαβής των υλικών για την ποσοτική και ποιοτική αρτιότητά τους.
9) Δεν τέθηκαν υπόψη μας επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις κάποιου υπεύθυνου «Επιβλέποντος Μηχανικού» σε κάθε φάση του Έργου.

Παρατηρήσεις Κατά Είδος Δαπάνης
1)Από την ανάλυση του λογαριασμού του, κ…………………. και τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Παραστατικά Πληρωμών κλπ.) διαπιστώσαμε τα εξής:
α) Για ένα χρονικό διάστημα περίπου δύο (2) ετών (30/6/1999 έως και 30/5/2001) φαίνεται ότι δίδονται συνεχώς προκαταβολές προς τον κ……………….. συνολικού ποσού δρχ. 30.677.500, ενώ κατά το διάστημα αυτό λαμβάνονται Τιμολόγια συνολικού ποσού δρχ. 4.928.848.
β) Ως παραστατικά για τις προκαταβολές αυτές προσκομίζονται (εκτός από τις καταθέσεις στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ιδίου), αποδείξεις εισπράξεως ή πληρωμής του εμπορίου ή σε πρόχειρο χαρτί, καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό με «Δικαιούχο» τον κ. …………………………..και καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό για τον οποίο δεν εκτυπώνονται στοιχεία «Δικαιούχου». Τα παραστατικά αυτά δεν διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση των χρημάτων του Ιδρύματος.
γ) Έναντι των προκαταβολών αυτών και στο διάστημα 31/12/1999 έως και 30/9/2000 λαμβάνονται τιμολόγια συνολικού ποσού δρχ. 4.928.848 με αποτέλεσμα να προκύπτει υπόλοιπο προκαταβολών στον κ. ………………………… δρχ. 25.748.652 το οποίο κατά την γνώμη μας είναι υπερβολικό και πέραν από τις συνήθεις συναλλακτικές πρακτικές.
δ) To ανωτέρω υπόλοιπο παραμένει μέχρι και την 31/12/2001 και ενώ οι εργασίες πρέπει να είχαν ήδη ολοκληρωθεί, χρειάζεται να σταλεί «Εξώδικος Επιστολή» ώστε να αρχίσει να εκδίδει Τιμολόγια ο κ. ………………………….μέρος αυτών στην χρήση 2002 και τα υπόλοιπα προ ολίγων ημερών και κατά την συνεχών οχλήσεων.
2) Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν τέθηκαν υπόψη μας, Προσφορά, Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Επιμετρήσεις, και παραλαβή του Έργου του κ………………………….. από τον «Επιβλέποντα Μηχανικό», έχουμε την γνώμη ότι πρέπει να ζητηθεί άμεσα από «ειδικό» η επιμέτρηση και κοστολόγηση του έργου αυτού, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω και η πιθανή κακοδιαχείριση χρημάτων.
3) Επισημαίνεται ότι είναι πολύ πιθανόν τυχόν μελλοντικός φορολογικός έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία να χαρακτηρίσει ως «Εικονικά» τα τιμολόγια του κ. ……………………………που εκδόθηκαν στις χρήσεις 2002 και 2003 και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον εκδότη αλλά και στον λήπτη αυτών.
4) Επισημαίνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη μας τα απαραίτητα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν στο Λογιστήριο του Ιδρύματος για την επαρκή αιτιολόγηση διαχειριστικώς της δαπάνης των Εργατικών και είναι τα παρακάτω:
.
α) «Ιδιωτικά Συμφωνητικά» με τους υπεύθυνους των «Συνεργείων» στα οποία να καθορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερομισθίων για την συγκεκριμένη φάση του Έργου και το συνολικό ποσό της αμοιβής.
β) Εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες ή και μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις αναλυτικές κατά εργαζόμενο.
γ) Εξοφλητικές αποδείξεις με τις υπογραφές των εργατών που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί κατά την εκάστοτε πληρωμή τους
5) Η πρώτη καταχώρηση ημερομισθίων έγινε την 30/6/1999 συνολικού ποσού δρχ. 24.385.700 πλέον Φ.Μ.Υ. και Χ.Μ.Υ. ποσού δρχ. 1.024.199 και αφορούσε την περίοδο από Ιούλιο 1998 έως και Ιούνιο 1999, ουσιαστικά ένα χρόνο μετά τις πληρωμές.
6) Αμοιβές ημερομισθίων συνολικού ποσού δρχ. 1.062.000, κατεβλήθησαν με απλές Αποδείξεις Πληρωμής στις οποίες αναγράφονται ονόματα αλλοδαπών εργατών (Αλβανών κ.λ.π.).
7) Από την σύγκριση των αμοιβών που κατεβλήθησαν στους εργατοτεχνίτες με τα αντίστοιχα «τεκμαρτά ημερομίσθια» αυτών προέκυψαν τα εξής:
α) Ενώ σύμφωνα με τις καταστάσεις του Ι.Κ.Α. τα τελευταία εργατικά ημερομίσθια που δηλώθηκαν (στο Ι.Κ.Α.) ήταν τον Σεπτέμβριο του 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία του κ……………………………. οι πληρωμές ημερομισθίων φαίνεται να συνεχίζονται μέχρι και τον Μάρτιο του 2002.
β) Ο ……………………………….. προσκομίζει χειρόγραφες καταστάσεις με πληρωμές ημερομισθίων της περιόδου Μάρτιος 2001 έως και Μάιος 2001 συνολικού ποσού δρχ. 5.028.000 στο «…………………………, ενώ οι εργατοτεχνίτες αυτοί σύμφωνα με τις Καταστάσεις του Ι.Κ.Α. έχουν δηλωθεί ότι εργάσθηκαν στο «Κτίριο» την περίοδο από Μάρτιο 2000 έως και Σεπτέμβριο 2000
γ) Ο κ. …………………………………….. προσκομίζει χειρόγραφα σημειώματα για πληρωμές ημερομισθίων στους κ.κ………………………………. συνολικού ποσού δρχ. 2.630.000 που αφορούν την περίοδο από Νοέμβριο 2001 έως και Μάρτιο 2002,ενώ τα ονόματα των κ.κ. ……………………………… δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στις καταστάσεις Ενσήμων του Ι.Κ.Α. και δεν μας έγινε γνωστή η ιδιότητάς τους.
Κατά την γνώμη μας τυχόν μελλοντικός έλεγχος του Ι.Κ.Α. εάν λάβει υπόψη του τα εργατικά ημερομίσθια που έχουν καταχωρηθεί στις συγκεντρωτικές καταστάσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (περίπου 4.000) και τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα στις καταστάσεις ενσήμων Ι.Κ.Α. του «Κτιρίου» (περίπου 1700) υπάρχει η πιθανότητα να επιβάλλει πρόσθετες πράξεις επιβολής εισφορών με σημαντικές διαφορές καθώς και τις προσαυξήσεις που αναλογούν επί αυτών.
8) Κατά την γνώμη μας η συνολική δαπάνη των Εργατικών που επιβάρυνε το κόστος του «Κτιρίου» έπρεπε να προκύπτει από Τιμολόγια των υπεύθυνων (Εργολάβων) των διαφόρων «Συνεργείων» (Κτισίματα, Επιχρίσματα, Χρωματισμοί κλπ) αφού φυσικά πριν την ανάθεση της εργασίας είχαν τηρηθεί οι διαδικασίες που σημειώνουμε σε άλλη παράγραφο της εκθέσεώς μας περί λήψεως προσφορών, υπογραφή «Ιδιωτικών Συμφωνητικών» κλπ.
9) Όπως διαπιστώσαμε κατά τον έλεγχό μας από τις αρχές του μηνός Αυγούστου 2000 έως και τις αρχές του μηνός Οκτωβρίου 2000 εδόθησαν σε «Προμηθευτές» μεταχρονολογημένες επιταγές (2 έως 5 μηνών) συνολικού ποσού δρχ. 15.464.531 εκδότες των οποίων ήταν ο κ. …………………………….. και η εταιρεία «…………………………………..» προφανώς συμφερόντων του κ…………………… διότι υπογράφει και ως εκδότης των επιταγύν αυτών.
.
10) Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω μεταχρονολογημένες επιταγές δεν είναι οι μόνες που δόθηκαν σε «Προμηθευτές» ή «Εργολάβους» κατά την περίοδο της ανέγερσης του «Κτιρίου» σημειώνουμε ότι οι καταθέσεις που έγιναν στο τραπεζικό Λογαριασμό του κ. …………………… εκ δρχ. 5.028.000 καθώς και οι καταθέσεις που έγιναν στο τραπεζικό Λογαριασμό του κ. …………..πάσα πιθανότητα κάλυπταν μεταχρονολογημένες επιταγές τους.
11) Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τίθενται πολλά ερωτήματα εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι τα εξής:
- Οι μεταχρονολογημένες αυτές επιταγές εκδόθηκαν για «Χρηματική διευκόλυνση» του Ιδρύματος;
Εάν όντως συνέβαινε αυτό γιατί δεν εκδόθηκαν μεταχρονολογημένες επιταγές από το λογαριασμό όψεως που τηρεί το Ίδρυμα στην Εθνική Τράπεζα;
Ποιο το συνολικό ποσό των επιταγών αυτών, ποιος ενέκρινε εκ μέρους του Ιδρύματος την έκδοση και χρησιμοποίησή τους, και σε ποιόν είχε-ανατεθεί η παρακολούθησή τους;
Στα ερωτήματα αυτά (ενδεχομένως και σε πολλά άλλα) απαντήσεις μπορούν να δώσουν οι κύριοι που προέβησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες καθώς και οι κύριοι που είχαν αναλάβει την πραγματική ευθύνη για την ανέγερση του «Κτιρίου».
12) Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει το πρωτότυπο «Δελτίο Αποστολής», όπως στις περιπτώσεις των εταιρειών ………………………………………………………………………………δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ο πραγματικός «Τόπος παράδοσης»των υλικών καθώς και η πραγματική ποσότητα που μεταφέρθηκε.
.
13) Μεταξύ των παραστατικών που αφορούσαν Μάρμαρα, βρέθηκε το υπ αριθμ. ………………….. «Δελτίο Αποστολής» του κ. ………………………. στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κ. I. ………………και τόπος παράδοσης η διεύθυνση ……………Κρυονέρι. Με το στοιχείο αυτό μεταφέρθηκαν δύο (2) παλέτες μάρμαρα Καβάλας (30 X 60) ποσότητας 60m2. Σημειώνεται ότι για την αξία του εν λόγω υλικού δεν τέθηκε υπόψη μας αντίστοιχο Τιμολόγιο και προφανώς δεν έχει επιβαρυνθεί (τουλάχιστον άμεσα) το κόστος του «Κτιρίου».
14) Μεταξύ των παραστατικών που αφορούσαν Πλακάκια βρέθηκε το υπ αριθμ. ………………. «Δελτίο Αποστολής» του κ. ………………… (Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής) στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κ. …………………….. και τόπος παράδοσης στην διεύθυνση ………………… Καλλιθέα. με το στοιχείο αυτό μεταφέρθηκαν 33 κιβώτια πλακάκια ποσότητα 70m2. Σημειώνεται ότι για την αξία του εν λόγω υλικού δεν τέθηκε υπόψη μας αντίστοιχο Τιμολόγιο και προφανώς δεν έχει επιβαρύνει (τουλάχιστον άμεσα) το κόστος του «Κτιρίου», επιβαρύνθηκε όμως με το κόστος μεταφοράς των πλακιδίων αυτών συνολικού ποσού δρχ. 10.000.
15) Μεταξύ των παραστατικών των διαφόρων δαπανών υπάρχει και το Τιμολόγιο ………………….. του κ//………… . με το οποίο έχουν αγορασθεί ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίδια συνολικής αξίας ,δρχ. 160.000. To επισυναπτόμενο «Δελτίο Αποστολής» No…………………….. αναγράφει τόπο παράδοσης στην διεύθυνση ………………..
16) To κόστος του «Κτιρίου» έχει επιβαρυνθεί με διάφορα έξοδα συνολικού ποσού δρχ. 823.832 για τα οποία ως παραστατικά στοιχεία υπάρχουν-«Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης» ή «Αποδείξεις Ταμιακής Μηχανής» ή «Πρόχειρες Χειρόγραφες Κσταστάσεις Μικροεξόδων» ή «Σημειώματα για Μικροέξοδα» ακόμη και αποδείξεις λιανικής για αγορασθέντα είδη από το ΛΟΝΔΙΝΟ και εξοφλητική απόδειξη πιστωτικής κάρτας και φυσικά δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι όντως αφορούν δαπάνες του «Κτιρίου».
17) Η αμοιβή του «Εργολάβου» κ……………………… (Ξυλότυπα - Σκυροδέτηση) εκ δρχ. 2.744.680 συγκρινόμενη με τις αντίστοιχες «τεκμαρτές αποδοχές» του Ι.Κ.Α. (δρχ. 6.272.100) είναι σημαντικά μικρότερη και ενδέχεται να υπάρχει περίπτωση «Υποτιμολόγησης» (Προφανώς για φορολογικούς λόγους). Εάν συμβαίνει αυτό τίθεται το ερώτημα πως καλύφθηκε το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής.
18) Όπως σημειώσαμε και στην αρχή της εκθέσεως μας υπάρχουν λογιστικές εγγραφές με τις οποίες έχει αυξηθεί το κόστος του «Κτιρίου» κατά ποσό δρχ. 1.667.605 και δεν συνοδεύονται από παραστατικά στοιχεία. Ενδεχομένως τα παραστατικά αυτά να χάθηκαν ή να μην προσκομίσθηκαν ποτέ στο Λογιστήριο του Ιδρύματος.
19) Όπως διαπιστώσαμε κατά τον έλεγχό μας το κόστος του «Κτιρίου» έχει επιβαρυνθεί και με ποσό δρχ. 2.293.179 που αφορά καταχωρήσεις παραστατικών δύο (2) φορές. Αντιθέτως κατά το κλείσιμο της χρήσεως 1999 - 2000 με τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές για τις οποίες δεν μας δόθηκαν σχετικές πληροφορίες και επεξηγήσεις, μειώθηκε το κόστος του-«Κτιρίου» κατά το ποσό δρχ. 1.283.470.
20) Παραμένουν μέχρι σήμερα χρεωστικά υπόλοιπα «Προμηθευτών» συνολικού ποσού δρχ. 1.707.826, οι οποίοι φέρεται να έχουν λάβει προκαταβολές αλλά δεν έχουν εκδώσει Τιμολόγια.
21) Κατά την γνώμη μας οι καταχωρήσεις αυτές οφείλονται σε λογιστικά σφάλματα και πιθανότατα όπως προαναφέραμε οφείλονται στην μη αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία του κ. ……. ως «Διαχειριστή» των πληρωμών και των αντίστοιχων παραστατικών, με το Λογιστήριο του Ιδρύματος και επιβεβαιώνει την προχειρότητα με την οποία παρακολουθείτο η διαμόρφωση του κόστους του «Κτιρίου».
Προς διευκόλυνση σας, επισυνάπτουμε στην έκθεση μας φωτοτυπία της υπ αριθμ. πρωτ. 45076/3-3-2003 επιστολής του κ….. καθώς και φωτοτυπίες ορισμένων παραστατικών (Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια, Αποδείξεις Εισπράξεως κ.λ.π.) ενδεικτικά αυτών που σχολιάζουμε στο κείμενο της εκθέσεως.
Τελειώνοντας την έκθεσή μας, ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη του Ιδρύματος για τις διευκολύνσεις και την πρόθυμη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας και δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί των διαπιστώσεών μας.
ΜΕ ΤΙΜΗ
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΠΣΤΗΣ


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Ελέγχου Οικονομικών Κτιρίου Ελευσίνος
Ύστερα από την υπ' αριθμ. 41419/16-02-2001 απόφαση του Συμβουλίου της Μεγ. Στ. της Ελλάδος με την οποία ορίσθημεν ως επιτροπή οικονομικού ελέγχου για την ανέγερση του κτιρίου Ελευσίνος οι υπογεγραμμένοι:
Α. ……………
Β. …………….
Γ. ……………….
Προέβημεν στον έλεγχο των οικονομικών της ανεγέρσεως του κτηρίου της Ελευσίνας και ιδιαίτερα στον έλεγχο του ιστορικού κόστους αυτού και συντάξαμε το παρόν πόρισμα του ελέγχου που έχει ως ακολούθως:

Α) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Τα ιδρύματα γενικώς διέπονται υπό των διατάξεων των
α) Α.Ν. 2039/39 (ΦΕΚ A'455).
β) Β.Δ. της 20/22 Δεκεμβρίου του 1939 ( ΦΕΚ. Α' 552).
Προκειμένης εκτελέσεως οικοδομικών έργων σε ακίνητα ιδιοκτησίας των ιδρυμάτων τηρούνται οι διατυπώσεις του Β.Δ. της 20/22 Δεκεμβρίου του 1939 «περί του τρόπου καταρτίσεως και ελέγχου προΰπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των υπό τον Α.Ν. 2039/39 διεπομένων ιδρυμάτων και κληρονομημάτων».
Στην περίπτωση της ανεγέρσεως της οικοδομής στην Ελευσίνα δεν ετηρήθησαν οι διατάξεις των προαναφερομένων νομοθετημάτων και ιδιαίτερα εκείνες που προβλέπουν, την υποβολή στο υπουργείο των Οικονομικών, για έγκριση του προϋπολογισμού των εργασιών, τις τροποποιήσεις αυτού και τον απολογισμό των εργασιών και εσόδων-εξόδων για τούτες, καθώς και εκείνες που επιτάσσουν την διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων.
Παρατίθενται εν συνεχεία σε φωτοτυπία τα επίμαχα σημεία των παραπάνωδιατάξεων……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Διατάξεις Κ.Β.Σ. ΠΔ 186/92 ( ΦΕΚ. 84 Α/92) που ισχύουν στην περίπτωσή μας.
…………………………
Αρθρ. 12 παρ. 5
« Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα της παρ. 3 τον άρθρου 2* εκδίδουν τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται, οπό πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο, ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών. Σε περίτπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου, που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών, αποστέλλεται εντός τον επόμενον, από την έκδοση του μήνα στην αρμόδια Δ. Ο. Υ. του αντισυμβαλλομένου.»

Αρθρ. 18 παρ. 3
« Τα στοιχεία εκδίδονται..........
To ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο (αγοραστή) ο οποίος έχει υποχρέωση να ζητά και να το λαμβάνει...»
Άρθρ. 2 παρ. 3
« To Δημόσιο και κάθε όλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, οι επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... υποχρεούνται...»


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρ. 18 Ν. 2523/97 (ΦΕΚ A 179 191)
«Αδικήματα φοροδιαφυγής για μη απόδοση, ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατουμένων φόρων, τελών ή εισφορών».
Παρ. 1 Αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του Φ.Π.Α., του Φ.Κ.Ε. και των παρακρατουμένων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών διαπράττει ο φορολογούμενος ο οποίος προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή αυτών, δεν απέδωσε, ή απέδωσε ανακριβώς τους ως άνω φόρους, τέλη ή εισφορές... τιμωρούμενος α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους εφόσον το προς απόδοση ποσό τον κύριου, φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό τον Φ.Π.Α. που συμψηφίστηκε... υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό του (1000.000) ενός εκατομμυρίου δρχ. β) με κάθειρξη μέχρι (10) δέκα ετών, αν το ως άνω ποσό υπερβαίνει τα (25.000.000) είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές.

Αρθρ. 20 Ν. 2523/97 Αυτουργοί και Συνεργοί
Παρ. 5 Ως άμεσοι συνεργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής Θεωρούνται οι.............ή όποιος συμπράττει με οποιονδήποτε τρόπο γενικά στην διάπραξη των αδικημάτων τον παρόντος......

Άρθρ. 4Ν. 2523/97 Γενικά Πρόστιμα
Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν απ' την κείμενη φορολογική Νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από 40.000 έως 400.000 δρχ.Αρθρ. 5 Ν. 2523/97 Πρόστιμα Κ.Β.Σ.
Παρ. 7 Στο πρόστιμο που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου αυτού, υπόκεινται και ο..........και εν γένει κάθε τρίτος, ο οποίος αποδεδειγμένα συμπράττει στις πράξεις ή στις παραλήψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να μην εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση.


Περίπτωση α' παρ. 2
To πρόστιμο κυμαίνεται από 100.000 ως 300.000 δρχ. για κάθε παράβαση μη έκδοσης στοιχείων....
Στην περίπτωση της οικονομικής διαχείρνσης της ανεγέρσεως του κτιρίου της Ελευσίνας δεν ετηρήθησαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και ιδιαίτερα εκείνες του Άρθρ. 12 παρ. 5 και του Άρθρ. 18 παρ. 3.

Έτσι διεπράχθησαν από το Ίδρυμα Φορολογικές Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν:
Α. Ποινές Φυλάκισης κατ' αρθρ. 18 τον Ν. 2523/97 σε συνδυασμό με το Άρθρ. 20 του ιδίου Νόμου.
Β. Πρόστιμα των Άρθρ. 4 και 5 του Ν. 2523/97.
Συγκεκριμένα στις κάτωθι περιπτώσεις δεν εζητήθηκαν τιμολόγια για αγορά υλικών ή για λήψη υπηρεσιών καίτοι κατεβλήθησαν αντιστοίχως ποσά ως ακολούθως:……………………………………………………. δραχ.
Ήτοι συνολικά: 39.929.574 δραχ.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις θεωρείται πιθανόν να κατεβλήθησαν αχρεώστητα ποσά.

Τέτοιες πιθανότητες δεν μπορούν να αποκλειστούν, όπως π.χ. στην περίπτωση του ……………………………. ο οποίος εξέδωσε τιμολόγια για 4.928.848 δραχμές, έλαβε συνολικά 31.447.500 δραχμές, ενώ η αρχική προσφορά του ήταν για όλο το έργο 19.772.000 δραχμές. To ίδιο και στην περίπτωση ……………………., ο οποίος κατέθεσε προσφορά με 4.170.000 δραχμές, εισέπραξε 13.530.000 δραχμές και τιμολόγησε μόνο 8.177.400 δραχμές όπως διεξοδικά αναλύεταν στο κεφάλαιο «περί προσφορών» κλπ.

Γ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι αγοράστηκαν οι πιο κάτω ποσότητες:
3
I. Μπετά
Μπετόν Ο 16/20 726,2 m3
Μπετόν Β 160 163 m3
Μπετόν Β 225 54 m3
Σύνολο 943,2 m:
Προκειμένου να σταθεροποιηθεί το έδαφος κατά την θεμελίωση χρησιμοποιήθηκαν και αδρανή υλικά ως ακολούθως:
Ι.Πέτρα 259 ton ή 153 m3
2. Σκύρα 277.3 ton ή 163m3
Σύνολο 536,3 ton ή 316 m3
(Σημειώνεται ότι ένα κυβικό μέτρο πέτρας ισοδυναμεί με 1,7 ton βάρους).
Οι αγορές των αδρανών υλικών έγιναν από τον προμηθευτή …………….
Ετσι, και με την υπόθεση ότι τα σκύρα θα πρέπει να κατέλαβαν τα κενά μεταξύ των όγκων της πέτρας με συνέπεια να συσσωματωθούν σ' αυτή, υπολογίζεται ότι δεν πρέπει να σημειώθηκε προσαύξηση του τελικού όγκου απ' την χρήση των σκύρων, πέρα από το 80% του όγκου των αγορασθέντων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει τελικός συμπαγής όγκος του μπετόν με τα αδρανή υλικά ίσος με 1227 m3 (943,2 + 153 + (80% χ 163)) = 1227m3
Στο σημείο αυτό, συνιστούμε να οριστεί επιτροπή από τεχνικούς για τον σχετικό έλεγχο, διότι απ' την τεχνική εμπειρία των ειδικών, τα κυβικά του μπετόν των οικοδομών, ισοδυναμούν περίπου με το 30% της ολικής επιφάνειας της οικοδομής, με απόκλιση συν, πλην έως 10%.
Στην περίπτωσή μας, η ολική επιφάνεια της οικοδομής μαζί με το δώμα είναι 1149 τ.μ.
345m3.
Συνεπώς, η ποσότητα του μπετόν που απαιτείται είναι (1149 χ 30%) ίσον με
Προσθέτοντας στην ποσότητα αυτή θετική απόκλιση 10% (που θεωρείται υπερβολική) ανέρχεται σε 380m3 (345+35)'
Ο επιπλέον όγκος των 847m3 (1227-380), θεωρείται απ' τον έλεγχο υπερβολικός, έστω και αν προστεθούν 90m της κατοικίας του θεράποντος (………….), η οποία χρειάστηκε υποστήριξη με μπετόν και πέτρα.
Διότι, τα συνολικά τ.μ. επί των οποίων εδράζονται τόσο το κτίριο της Ελευσίνας όσο και η κατοικία του …………….. είναι 250 τ.μ. και συνεπώς ο όλος όγκος επί του οποίου εδράζονται τα δύο κτίρια θα πρέπει να έχει ύψος 2,5m (250m2 οικοδομής, συν 90 του……………., ίσον 340m2), όγκος 847m3 δια 340m2, ισούται με 2,50 μ.
Με άλλα λόγια, τόσο η οικοδομή του Ιδρύματος, όσο και η διπλανή κατοικία θα πρέπει να στηρίζονται σε όγκο από μπετόν, πέτρες, και σκύρα, ύψους 2,5 μέτρων, πράγμα που θεωρείται εξωπραγματικό.
Οι τεχνικοί έχουν τον λόγο, αφού μάλιστα λάβουν υπ' όψη τους ότι υπήρξε εδαφολογική μελέτη από τον ειδικό …………….., και ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά την θεμελίωση, ήταν εκ των προτέρων γνωστό.


Π. Μάρμαρα
Συνολικά αγοράστηκαν 920.58m2 μάρμαρα.
Συνολικά αγοράστηκαν 401m2 πλακάκια και εδωρήθησαν 150m2., ήτοι συνολικά. 551m2
Δηλαδή, συνολικά αγοράστηκαν υλικά για δάπεδα και ταράτσα (πλην του υπογείου) 1471,58m2 συμπεριλαμβανομένου των μαρμαροποδιών του κλιμακοστασίου και των εσωτερικών επιδαπέδιων κλιμάκων των εργαστηρίων καθώς και των εξωτερικών χώρων.
Η επιφάνεια των δαπέδων της οικοδομής (χωρίς το υπόγειο, στο οποίο δεν χρησιμοποιήθηκαν πλακάκια και μάρμαρα), μαζί με την ταράτσα, με βάση την επιμέτρηση του Αδ……………………είναι 207 χ 4 (ισόγειο, I"*5 όροφ, 2ος όροφ, 3ος όροφ και ταράτσα) ίσον με 828 τ.μ
Αγοράστηκαν ως ανωτέρω, πλακάκια και μάρμαρα συνολικής επιφάνειας 1471 τ.μ Άρα, αγοράστηκαν επιπλέον 643 τ.μ. (1471-828)
Από τα 643 τ.μ., τα 120 τ.μ. μάρμαρα τοποθετήθηκαν στο κλιμακοστάσιο, στην αυλή και στα περβάζια. Επίσης, τοποθετήθηκαν πλακάκια στο W.C και στο κουζινάκι συνολικής επιφάνειας 63 τ.μ

Τα υπόλοιπα 397 τ.μ. θεωρούνται υπερβολικά από τον έλεγχο, ως διαφορά που δεν δικαιολογείται.

Ο Αδ. …………… σε σχετικό ερώτημά μας, απήντησε ότι κατεστράφησαν απ' τον σεισμό της 7-9-98, αρκετά τ.μ. μάρμαρα, όχι όμως τόσα πολλά
(Σημείωση: Η διαφορά των 397 τ.μ. αφορά σε 227 τ.μ. πλακάκια περίπου και 170 τ.μ. μάρμαρα. Για τις ακριβείς ποσότητες που πράγματι τοποθετήθηκαν (αν επιφυλάξουμε για εμάς περίπτωση λάθους), προτείνουμε να αποφανθεί επιτροπή από τεχνικούς.

IV. Κουφώματα Ξύλινα & Μεταλλικά
Η επιτροπή δεν κατόρθωσε να προσδιορίσει τις αγορασθείσες ή τις κατασκευασθείσες επί τόπου του έργου, ποσότητες των κουφωμάτων και λοιπών κατασκευών, γιατί στα σχετικά τιμολόγια των προμηθευτών δεν αναγράφονται ούτε η ταυτότητα των ειδών, ούτε οι ποσότητες αυτών, αλλά αντίθετα οι προμηθευτές αναγράφουν στα τιμολόγιά τους αόριστα «διάφορες ξυλουργικές εργασίες» ή «διάφορες σιδεροκατασκευές».

Α) ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ζητήσαμε από τον Αδ. ……………… τις υπάρχουσες προσφορές, ο οποίος μας παρέδωσε τις παρακάτω προσφορές:

1. Για προμήθεια σκυροδέματος
Υπέβαλε προσφορά η εταιρεία: ……………. προς 13.500m2 για
σκυρόδεμα …………….
Έγινε προμήθεια σκυροδέματος απ' την εταιρεία αυτή, και στη συνέχεια εγένετο προμήθεια και απ' την εταιρεία ……………………
Υπάρχει φαινομένη διαφορά περίπου 870 δραχμές ανά m3 μπετόν C 16/20. Τούτο όμως οφείλεται στο γεγονός ότι η δεύτερη εταιρεία δεν χρέωνε επιπλέον τιμή για χρήση αντλίας μπετόν.

2. Για προμήθεια σιδήρου μπετόν
Μας παρεδόθη μόνο μία προσφορά της εταιρείας ………………………….για 105 Δρχ./Kgr.
Η προμήθεια εγένετο σε λίγο μικρότερη τιμή από εκείνη της προσφοράς.

3. Για κατασκευή μπετόν αρμέ
Μας παρεδόθησαν δύο προσφορές και μία ούμβαση
1. Του εργολάβου …………………….. .
2. Του εργολάβου ……………………….
Και οι δύο προσφορές ήταν ισότιμες για το οπλισμένο σκυρόδεμα (14.000 δρχ. ανά m3 ενώ για το gros Beton, μειοδότης ήταν η εταιρεία ………………….. με διαφορά 2.000 δρχ. ανά m3 . Ορθά επιλέγει η εταιρεία ………………... Υπεγράφη σύμβαση και κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ


4. Για μονώσεις (ταράτσας κλπ.)
Μας παρεδόθη μόνο μία προσφορά του ………………., ο οποίος και εκτέλεσε τις εργασίες μόνωσης στις προσφερθείσες τιμές.

5. Για την κεραμοσκεπή
του δώματος και της πλαϊνής κατοικίας που εζημειώθει από τις εργασίες της οικοδομής του Τ.Ι.
Μας παρεδόθη μία μόνο προσφορά του …………………..ο οποίος και εξετέλεσε τις εργασίες σύμφωνα με την προσφορά του.

6. Για κτίσματα τούβλων
Μας παρεδόθη μόνο μία προσφορά και μία σύμβαση,
του ………………….. ο οποίος ανέλαβε και εξετέλεσε τις εργασίες σύμφωνα με την προσφορά του. Υπεγράφη σύμβαση και κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Για τοποθέτηση μαρμάρων
Μας παρεδόθησαν δύο προσφορές
Ο κ. ………………. υπήρξε μειοδότης. Δεν μας παρεδόθη λογαριασμός επιμέτρησης για τις εργασίες αυτές ώστε να ελέγξουμε το αποτέλεσμα.
Ως τοποθέτης μαρμάρων, εμφανίζεται ο ……………………….. στα
μισθολόγια του Ι.Κ.Α. στον οποίο ανετέθη η τοποθέτηση με μεροκάματα
συνολικού ύψους 2.384.000 δραχμών (ως μισθολόγιο Ι.Κ.Α.) πλέον εισφορά
Ι.Κ.Α. 85% ήτοι συνολική δαπάνη 4.410.400 δραχμές.
Ο έλεγχος δεν μπορεί να αποφανθεί αν υπήρξε ζημία για το Ίδρυμα ή όχι,
διότι δεν υπάρχει επιμέτρηση.
Θα πρέπει τεχνική επιτροπή να προβεί σε επιμέτρηση των εργασιών που
εκτελέστηκαν, για ασφαλή εκτίμηση της καταστάσεως.

8. Για ελαιοχρωματισμούς
Μας παρεδόθη μόνο μία προσφορά των ……………… με προσφερόμενη τιμή ανά m2 και ανά είδος εργασίας (απλά, σπατουλαριστά, ελαιοχρώματα κλπ.)
Οι δύο αυτοί ανέλαβαν και εκτέλεσαν τις εργασίες. Δεν μας παρεδόθη
επιμέτρηση των εργασιών προκειμένου να μελετήσουμε το αποτέλεσμα, σε σχέση με τις βαφείσες επιφάνειες.
Δεν μπορούμε να αποφανθούμε, γιατί οι αμοιβές καταχωρήθηκαν στα
μισθολόγια του Ι.Κ.Α.
Δεν εξεδόθη τιμολόγιο.
Για την έρευνα των ελαιοχρωματισμών απαιτείται επιμέτρηση των εργασιών από τεχνικούς.

9. Για τοποθέτηση αλεξικέραυνων
Μας παρεδόθη μία μόνο προσφορά του ……………ο οποίος και εξετέλεσε την εργασία σύμφωνα με την προσφορά.

10. Για έπιπλα κουζίνας
Μας παρεδόθη μόνον μία προσφορά του ……………….. ο οποίος εξετέλεσε την εργασία σύμφωνα με την προσφορά.
Εν τούτοις, φέρεται ότι έλαβε 20.000 δραχμές επιπλέον αχρεώστητα.

11. Για γκαραζόπορτα
Μας παραδόθηκε μία μόνο προσφορά του ………………. ο οποίος και εκτέλεσε την εργασία σύμφωνα με την προσφορά.

12. Για ξυλουργικές εργασίες (κουφώματα — έδρες):
Μας παρεδόθησαν δύο προσφορές.
1. Των …………….. με προσφερθείσα τιμή συνολική 2.760.000 δραχμές.)
2. του ………………. με προσφερθείσα τιμή συνολική 4.570.000 δραχμές.
Απερρίφθη για λόγους αγνώστους στον έλεγχο ο μειοδότης, και. ανετέθη η εργασία στον πλειοδότη ……………………, ο οποίος: εισέπραξε τελικά απ' το Ίδρυματο ποσό του 13.530.000 δραχμές, εκ των οποίων τιμολόγησε μόνον 8.177.400 δραχμές.
Η επιπλέον διαφορά των 5.352.600 δραχμών (13.530.000-8.177.400) αποτελεί για τον έλεγχο στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατεβλήθη το ποσό αυτό της διαφοράς στον ………….αχρεώστητα.

Για τις ξυλουργικές εργασίες δεν μας παρεδόθη σχετική επιμέτρηση. Τα δε τιμολόγια των ……………… έχουν ως αιτιολογία « Διάφορες ξυλουργικές εργασίες». Τα τιμολόγια παραπέμπουν σε Δ.Α στα οποία εμφανίζονται εν πολλοίς διάφορα τεμάχια ξύλων τα οποία ο έλεγχος αδυνατεί να ταξινομήσει ανά είδος και ανά εργασία που εκτελέστηκε και να τα αξιολογήσει.
Για τις καθ' υπέρβαση των τμηματικών καταβολών στον …………… και των τιμολογηθησών εργασιών, δεν μας παραδόθηκε συμπληρωματική προσφορά, ούτε αρχική ή συμπληρωματική σύμβαση.
Έτσι, η τελική ζημιά τον Ιδρύματος απ' τον αδέξιο χειρισμό της υπόθεσης των ξυλουργικών ανέρχεται στο ποσό των 10.770.000 δραχμές ( 13.530.000-2.760.000 προσφορά …………….).
Επιπλέον δημιουργείται και πρόβλημα σοβαρής φορολογικής παράβασης για μη λήψη τιμολογίου για το Ίδρυμα για το επιπλέον ποσό των 5.352.600 δραχμών που κατεβλήθη στον …………………

13. Για προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού
Για την εγκατάσταση των αεραγωγών και την προμήθεια αυτών μας παρεδόθη μία μόνο προσφορά της ………………… για 5.850.000 δραχμές και μαζί με Φ.Π.Α. 6.903.000 δραχμές στις οποίες περιλαμβάνονται η αξία των αεραγωγών και των μονώσεων και η τοποθέτησίς των.
Από τεχνική μελέτη του Αδ. ………….. προκύπτει ότι υπήρξε και δεύτερη προσφορά αγνώστου στον έλεγχο, προμηθευτού για 4.307.000 δραχμές και μαζί με Φ.Π.Α. 5.082.260 δραχμές. Αυτόν τον δεύτερο υπέδειξε ως κατάλληλο στην ίδια μελέτη του ο Αδ…………...

Για λόγους άγνωστους στον έλεγχο, η όλη εργασία ανετέθει στην…………………..παρά το γεγονός ότι υπήρξε πλειοδότης.
Πέρα των ανωτέρω, η εταιρεία αυτή εισέπραξε επιπλέον της προσφοράς της 1.752.000 δραχμές δηλαδή 8.655.000 δραχμές. Η εταιρεία αυτή εξέδωσε ένα τιμολόγιο το No ………………. για 1.472.548 δραχμές με την αόριστη αιτιολογία «Διάφορες Εργασίες».
Για την παραπάνω υπέρβαση δεν μας επιδείχθει συμπληρωματική προσφορά ή σχετική σύμβαση.
Έτσι, η τελική ζημιά του Ιδρύματος ανήλθε στο ποσό των 3.572.740 δραχμών (8.655.000 μείον 5.082.260 προσφορά του μειοδότη).

14. Για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων
Μας παρεδόθη μία μόνον προσφορά της εταιρείας ……………………… για 7.514.000 δραχμές μαζί με Φ.Π.Α.
Η εταιρεία αυτή εκτέλεσε το έργο σύμφωνα με την προσφορά.
Ο Αδ…………… αντίθετα είχε υποδείξει άλλον προμηθευτή άγνωστο στον έλεγχο ο οποίος είχε υποβάλει σε εκείνον προσφορά για τα ίδια μηχανήματα με 7.209.800 δραχμές μαζί με Φ.Π.Α. ………
Έτσι με την ανάθεση της προμήθειας των κλιματιστικών μονάδων από πλειοδότη εταιρεία επέφερα ζημία στο Ίδρυμα 303.200 δραχμες.


15. Για την κατασκευή γύψινων
Μας παρεδόθησαν δύο προσφορές
α) Του ……………… για 23.648.140 δραχμές
β) Του ……………….. για 19.772.000 δραχμές
Η εργασία ανετέθη στον μειοδότη ………………….., ο οποίος όμως:
1) εισέπραξε εντέλει 31.447.500 δραχμές
2) εξέδωσε τιμολόγια μόνο για 4.928.848 δραχμές
Δηλαδή, εισέπραξε καθ' υπέρβαση 11.675.500 δραχμές και στην περίπτωση που το Ίδρυμα αποδεχθεί την παραπάνω υπέρβαση θα υποχρεωθεί να καταβάλει και 4.773.357 δραχμές για Φ.Π. Α. ενώ σύμφωνα με την αρχική προσφορά το Ίδρυμα θα κατέβαλε 3.558.960 δραχμές.
Έτσι, από τα γύψινα το Ίδρυμα ζημιώθηκε 11.675.500 δραχμές και στην περίπτωση της αποδοχής της υπερβάσεως θα ζημιωθεί επιπλέον 1.214.397 δραχμές από διαφορά Φ.Π.Α. (4.773.357-3.558:960)
Πέρα των παραπάνω, το Ίδρυμα υπέγραψε δύο συμβάσεις με τον……………. με συνολικό τίμημα 8.950.000 δραχμές. Οι συμβάσεις δεν κατατέθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


16. Για την κατασκευή σιδηρών κατασκευών
Μας παρεδόθη μόνο μία προσφορά του ……………….. με τιμές μονάδος ανά είδος εργασίας ο οποίος και εκτέλεσε τις εργασίες.
Ο έλεγχος δεν μπορεί να αποφανθεί για την ευταξία των κατασκευών από οικονομικής απόψεως, διότι δεν υπάρχει συνολική επιμέτρηση των εργασιών.
Πρέπει να τονιστεί εδώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι η προσφερθείσες τιμές για κάγκελα περίφραξης 55.000 δραχμές και 34.000 δραχμές ανά τρέχον μέτρο, θεωρούνται υπερβολικές, διότι ο εξ' ημών …………….. κατασκεύασε τα ίδια ακριβώς κάγκελα για την οικοδομή του με 11.500 δραχμές και με 7.500 αντίστοιχα, τον ίδιο χρόνο.
Οι τεχνικοί να προβούν σε επιμέτρηση και υπολογισμό της ζημίας που υπέστη το Ίδρυμα.

17. Για μεταλλικά κουφώματα
Μας παρεδόθησαν τρεις προσφορές
α) του ………………. για παράθυρα αλουμινίου βαρέως τύπου προς 52.000 δραχμές το τ.μ. και για 30.000 δραχμές για κάθε μηχανισμό του παραθύρου.

β) των ……………….. για παράθυρα αλουμινίου προς 52.000 δραχμές το τ.μ. με 28.000 δραχμές για κάθε μηχανισμό του παραθύρου.
γ) των ………………. για παράθυρα αλουμινίου φαινομενικού βαρέως τύπου με 45.000 δραχμές το τ.μ., παράθυρα βαρέως τύπου με 52.000 δραχμές το τ.μ., με 25.000 δραχμές κάθε μηχανισμό του παραθύρου, με 12.000 δραχμές το τρέχον μέχρο για περβάζια, και για εξώπορτα βαρέως τύπου με 800.000 δραχμές.
Οι εργασίες ανετέθησαν στους αδελφούς ……………….
Ο έλεγχος δεν μπορεί να αποφανθεί αν η ανάθεση αυτή ήταν η πλέον συμφέρουσα, διότι τα πιο πολλά τιμολόγιά του αναφέρουν την αόριστο αιτιολογία «Διάφορες Μεταλλικές Κατασκευές» με αποτέλεσμα να μην είναι επιδεκτική η αξιολόγηση της ανάθεσης.
Πέρα των παραπάνω, ο ………………………….. με το υπ'αριθμόν 1211/9-9-99 εχρέωσε μια μεταλλική ράγα 5 μέτρων με 320.000 δραχμές, χωρίς το αντικείμενο αυτό να φαίνεταν από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής του ότι μεταφέρθηκε στο κτίριο της Ελευσίνας.
Στις 27-12-99 φέρεται να επιστρέφεταν ως ακατάλληλη αυτή η μεταλλική ράγα με το υπ'αρίθμ 3617 δελτίο αποστολής του, και εξεδόθη το υπαριθμ' 4/27-12-99 πιστωτικό τιμολόγιό του για 320.000 δραχμές. Στνς 23-12-99 με το υπαριθμ' 3612 δελτίο αποστολής του αποστέλλεται η ίδια ή άλλη όμοια βέργα αλουμινίου ή οποία τιμολογήθηκε μαζί με άλλα 28 τεμάχια στραντζαριστά με το υπαριθμ' 1253/27-12-99 τιμολόγνο συνολικής αξίας πάλι 320.000 δραχμές.
Κατά την επίσκεψη της επιτροττής ελέγχου στο κτίριο δεν εντοπίστηκε τέτοια βέργα αλουμινίου, της οποίας εν τέλει θεωρεί άκρως υπερβολική την αξία.

18. Για καθίσματα εργαστηρίων
Μας παρεδόθη μία μόνο προσφορά της εταρείας ………………….
Η εργασία αυτή εκτελέστηκε σύμφωνα με την προσφορά, υπεγράφη σχετική σύμβαση αλλά δεν κατετέθη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Ε) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1) Μεταφορικά
Κατά την μεταφορά διαφόρων υλικών προς την οικοδομή της Ελευσίνος, παρατηρήθησαν σοβαρές αποκλίσεις χρέωσης των μεταφορικών εξόδων ως ακολούθως:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Οι αποκλίσεις των παραπάνω παραστατικών στοιχείων, δείχνουν την προχειρότητα με την οποία έγινε η οικονομική διαχείριση για τα έξοδα των μεταφορών. Να σημειωθεί ότι, οι παραπάνω αποδείξεις λήφθηκαν δειγματοληπτικά, καν δεν αποτελούν το σύνολο των δαπανών μεταφοράς.2) Έξοδα Οικοδομικης Αδειας
Από έγγραφο ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ που συνέταξε ο Αρχιτέκτων Μηχανικός Αδ. ……………… προκύπτει ότι ο ίδιος οφείλει να επιστρέψει στο ταμείο του Ιδρύματος 1.500.000 δραχμές, αν πράγματι προτίθεται να εισφέρει ως δωρεά την αμοιβή του για εργασία στο Ίδρυμα. Άλλως οφείλει να εκδώσει ισόποση Α.Π.Υ., πράγμα που υποχρεούτο να πράξει αλλά δεν το έπραξε μέχρι σήμερα, ώστε να κλείσει ο λογαριασμός του.
Αντίθετα, εις το ταμείο του Ιδρύματος, υπάρχει εγγραφή επιστροφής της αμοιβής του Αδ. ………………….


ΣΤ) ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Από την επεξεργασία των στοιχείων που μας παραδόθηκαν απ' το λογιστήριο και που αφορούν διαχειριστικές πράξεις απ' την έκδοση οικοδομικής αδείας μέχρι 31-12-2000, προκύπτει το κόστος της οικοδομής ως ακολούθως, ανά είδος εργασίας:
I) Έκδοση οικοδομικής αδείας (συμπεριλαμβανομένου
του 1.500.000 του Αδ. …………….. 3.759.000 δραχ.
2)Εκσκαφές 2.135.800 δραχ.
3)Μπετά 14.977.631 δραχ.
4) Σίδερα Μπετόν 11.257.416 δραχ.
5) Τούβλα 4.234.373 δραχ.
6) Σοβάδες-Υλικά 2.095.768 δραχ. 7)Μάρμαρα 21.691.151 δραχ.
8) Πλακάκνα 1.13 5.740 δραχ.
9) Κουφώματα Ξύλινα 4.456.504 δραχ.
10) Κουφώματα Μεταλλικά 4.757.140 δραχ.
I1) Χρώματα 1.284.519 δραχ. 12)Γύψινα 4.928.848 δραχ. 13)Κεραμοσκεπή 3.416.100 δραχ.
14) Υδραυλικά 749.299 δραχ.
15) Δάπεδο Υπογείου 265.500 δραχ.
16) Μονώσεις 3.147.273 δραχ.
17) Σχάρες Σιδηρές 501.984 δραχ.
18) Είδη Υγιεινής 1.489.759 δραχ.
19) Μπάρμπεκιου 3.049.341 δραχ.
20) Ηλεκτρικά 9.527.488 δραχ.
21) Κλιματισμός 15.715.240 δραχ.
22) Γκαράζ & Περιβάλλον Χώρος 1.480.532 δραχ.
23) Σιδηροκατασκευές 1.404.200 δραχ.
24) Φωτιστικά 5.047.118 δραχ.
25) Ασανσέρ 590.000 δραχ.
26) Διάφορα Ξυλουργικά 8.413.400 δραχ.
27) Κάγκελα Κλιμακοστασίου 1.221.120 δραχ.
28) Αλεξικέραυνο 507.400 δραχ.
29) Έτππλα κλπ. 8.009.090 δραχ.
30) Έπιπλα Κουζίνας 2.534.754 δραχ.
31) Μηχανήματα Προβολής & Μικροφωνικής 5.836.825 δραχ.
32) Κουρτίνες 879.100 δραχ.
33) Διαμόρφωση Χώρου & Απόρριψη Μπάζων 3.031.678 δραχ.
34) Διάφορα Μικροέξοδα ν 3.528.500 δραχ.
35) Εργατικά & Ι.Κ.Α. 43.683.395 δραγ.
Ήτοι Σύνολο 200.742.986 δραχ.
Στο παραπάνω κόστος, πρέπει να προστεθεί και το κονδύλιο των 39.929.574 δραχμών τα οποία αφορούν σε πληρωμές προς προμηθευτές, οι οποίοι δεν εξέδωσαν ακόμα τιμολόγιο και συνεπώς οι πληρωμές αυτές δεν μεταφέρθηκαν στο κόστος της οικοδομής.
Έτσι, τo συνολικό κόστος της οικοδομής ανήλθε στο ποσό των 240.672.560 δραχμών.
Σημείωση: Στο ποσό των 39.929.574 δραχμών υπολογίστηκαν ήδη και ορισμένες πληρωμές προς προμηθευτάς, ύψους 18.000.020 δραχμών, οι οποίες έγιναν μέσα στο έτος 2001 (6.600.000 δραχμές προς ……………και 11.420.000 προς ………………..). Τις πληρωμές αυτές, μας τις γνώρισε ο προϊστάμενος του λογιστηρίου Αδ. ………………….


Ζ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Από τον Αδ. …………………. ζητήσαμε τα οικοδομικά σχέδια και την σχετική μελέτη αλλά παρά την υπόσχεσή του δεν μας τα προσκόμισε.
2) Από τον μηχανικό …………………….. ο οποίος πραγματοποίησε την εδαφολογική μελέτη, ζητήσαμε αντίγραφο της μελέτης αυτής αλλά δεν μας την παρέδωσε παρά την υπόσχεσή του. To ίδιο συνέβη και με τον Αδ.………………………..
3) Στο κονδύλιο των μικροεξόδων υπάρχει εγγραφή 800.000 περίπου δραχμών για επισκευή πιάνου.
4) Υπάρχει λογιστικό υπόλουιο πιστωτικό (Δηλαδή ότι οφείλει το Ίδρυμα) στον προμηθευτή ………………….. ύψους 4.614.240 δραχμών.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την εταιρεία αυτή, μας δηλώθηκε ότι ουδεμία απαίτηση έχουν πλέον από το Ίδρυμα.
5) To ίδιο ακριβώς συνέβη και με την εταιρεία ……………………. για ποσό 2.841.825 δραχμών.
6) Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την εταιρεία ……………………………………. η οποία με βάση τα στοιχεία του ελέγχου εμφανίζει σε εμάς πιστωτικό υπόλοιπο 2.613.700 δραχμές, μας δηλώθηκε ότι δεν έχει η εταιρεία τέτοια απαίτηση. Εις το λογιστήριο του Ιδρύματος δεν υφίσταται το παραπάνω υπόλοιπο, για το οποίο η εταιρία ……………………………………δεν μας έδωσε συγκεκριμένη απάντηση για τον χρόνο εξόφλησης ούτε μας απέστειλε αντίγραφο απόδειξης είσπραξης αν και το ζητήσαμε.
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία αυτή εξέδωσε τέσσερα τιμολόγια, το υπαριθμ' 111/30-12-99 για 1.416.000 δραχμές με την αιτιολογία «μερική εκτέλεση παραγγελίας»ν για 15 μεταλλικές βάσεις και 3 εποξειδικές αμπούλες, το 115/01-02-2000 για 1.888.000 δραχμές με την αιτιολογία «ολοκλήρωση της παραγγελίας» χωρίς να αναφέρονται σε αυτό υλικά, το 137/06-06-2000 για 1.433.700 δραχμές με την αιτιολογία «31 φωτιστικά & 5 μέτρα μπαρ», και το 143/29-06-2000 με την ανπολογία «συμπληρωματικό τιμολόγιο του T.137 για 1.180.000 δραχμές».
7) Κατά τον έλεγχο ευρέθησαν εγγραφές - αντιλογισμοί σε μείωση του κόστους οικοδομής ύψους 6.685.114 δραχμών με ημερομηνία 30-09-2000 χωρίς να αναλυθεί στις εγγραφές αυτές η ακριβής αιτιολογία.

8) Ο έλεγχος επεξεργάστηκε τα παραστατικά ένα προς ένα και για τον λόγο αυτό είναι αδύνατο να γίνει παραβολή συμφωνιών με το λογιστήριο το οποίο έκανε εγγραφές με κονδύλια που αποτελούν αθροιστικό αποτέλεσμα διαφόρων παραστατικών άγνωστων πλέον και εις το λογιστήριο.
Συνεπώς η ασυμφωνία επί του συνολικού κόστους μεταξύ του ελέγχου και του λογιστηρίου είναι αδύνατον να προσδιοριστεί κονδύλιο κατά κονδύλιο εκτός και αν το λογιστήριο πραγματοποιήσει εξ' υπαρχής τις εγγραφές ανά έκαστο παραστατικό.

9) Όλες οι ενεργηθείσες πληρωμές έγιναν κατά παράβαση της παραγράφου 7 του Αρθρ. 3 του Β.Δ. 20/22-12-1939 (αντίγραφο του οποίου υπάρχει στην έκθεση).
Προφανώς η έλλειψη της έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής μπορεί να δικαιολογηθεί εκ του γεγονότος ότι το Ίδρυμα δεν τροποποίησε και δεν προσάρμοσε το καταστατικό του ως είχε υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρθρ. 149 του Αναγκαστικού Νόμου 2039/39.

10) Η επιτροπή δεν διενήργησε έλεγχο επί των τιμών ανά μονάδα έργου ή υλικού εξαιτίας του γεγονότος ότι πέρασε αρκετός καιρός και έτσι τούτο είναι αρκετά δύσκολο.
11) Η επιτροπή θεωρεί ότι εκτέλεσε το καθήκον της με υπευθυνότητα χωρίς να προσπαθήσει να αλλοιώσει το αντικειμενικό στοιχείο της οικονομικής διαχείρισης.
Αν. Αθηνών 17/08/2001
Η επιτροπή

3 σχόλια:

Masson.Monk είπε...

Μια ερώτηση έχω αλλά αν και δεν περιμένω απάντηση την καταθέτω.
Προς τους Αναρτήσαντες το μακροσκελές κείμενο...

"Γιατί δεν βάζατε αρχικά (πχ ΜΧ, ΒΝ, ΒΓ) ή έστω κωδικούς (πχ Μ1, Μ2, Μ3) αντί για τελίτσες τελίτσες τελίτσες στη θέση των ανευθυνοϋπευθύνων...;;;"

μιά ερώτηση κάνω μόνο...

Unknown είπε...

ΜΗ ΤΑ ΠΟΛΥΣΚΑΛΙΖΕΤΕ...... ΘΑ ΜΑΣ ΦΑΕΙ Η ΜΠΟΧΑ ΑΔΕΡΦΙΑ.....

Lex Talionis είπε...

Αυτα ειναι αποτελεσματα των 'εν θερμω' αποφασεων.
Δηλαδή, 'τωρα να κτισομε' γιατι ειχαμε χρηματα για την εξαγορα παρακειμενου της Μ.ΣΤ διαμερισματος, που δεν εγινε επειδη σχεδιαζαμε την ενοποιηση του με την Μ.Στ.
Ετσι λοιπόν 'στα γρηγορα' να αρχισομε το κτιριο.
Σας βεβαιωνω, ΕΑΝ ακολουθούσανε αυτα που ΔΙΚΑΙΩΣ προτεινει ο συντακτης της εκθέσεως και ειναι βεβαια συμφωνα με τον Νομο, η οικοδομη ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΣΕΙ μεχρι σημερα.
Ετσι λοιπόν η πρόταση δέν ειναι 'αφηστε, γιατι... βρωμάνε' αλλα ειναι 'ΣΙΓΟΥΡΑ εγινε οτι ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ λαμβανομενης υπόψη και της Νομοθεσιας περι ανεγερσεως κτιριων απο ομαδες πολιτων'.

Αν και αυτοι που ασχοληθηκανε μας ελεγαν τις αποψεις τους, τοτε και μονο τοτε, θα ειχαμε καθαρη γνωμη.
Σας υπενθυμιζω τις καθυστερησεις λογω 'αρχαιων' που κανεις δεν λεει πως ξεπερασθηκαν.

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

www.tekton33.blogspot.com