Πέμπτη

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΑΝΕΑ

Όπως είχαμε αποκαλύψει προ ημερών το Τάγμα μας συγκλονίζεται και πάλι από σοβαρότατα επισόδεια στο Ύπατο Συμβούλιο.
Πρωταγωνιστής των δυσαρέστων αυτών είναι και πάλι ο Χρ. Μανέας, που είχε γίνει Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος το 1981, με εξαιρετικά αμφισβητούμενο τρόπο και εν μέσω σοβαροτάτων επισοδείων, ενώ αργότερα είδαμε το Τάγμα να οδηγείται στο διχασμό και την κατάπτωση.
Ανάλογα φαίνεται ότι διαδραματίζονται και τώρα στο Ύπατο Συμβούλιο, όπου ό νομίμως εκλεγείς Ύπατος Ταξιάρχης Ραφαήλ Ντε Σιγούρα καταγγέλλει τον Χρ. Μανέα ως πρωταγωνιστή πραξικοπήματος και σφετεριστή του αξιώματος του Υπάτου Ταξιάρχη αλλά και για εγκληματικές πράξεις (όπως εξυβρίσεις, απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας κλπ.) και προειδοποιεί ότι αν δεν αποκατασταθεί η νομιμότητα θα αναγκασθεί να καταφύγει εις τα Δικαστήρια του κράτους.




Δημοσιεύουμε την αποκαλυπτική επιστολή του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου του 33 βαθμού της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεκτού Σκωτικού Τύπου Ραφαήλ Ντε Σιγούρα και το διάταγμα καθαίρεσης και αποπομπής του Χρ. Μανέα, όπως ακριβώς μας εστάλησαν. (Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας)






Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ










Μετ’ εκπλήξεως, εάν όχι αγανακτήσεως, έλαβον γνώσιν ενός εγγράφου υπό ημερομηνίαν 19 Νοεμβρίου 2008, απευθυνομένου προς τα Κραταιά Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου και υπογραφομένου υπό του Μεγάλου Καγκελαρίου Μεγάλου Γενικού Γραμματέως Κων/ Μπάλλα, κατ’ εντολήν του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρήστου Μανέα.


Δια του εγγράφου αυτού, γίνεται μνεία των όσων διεδραματίσθηκαν κατά την συνεδρίαν του Υπάτου Συμβουλίου της 10ης τρέχοντος μηνός, επαναλαμβάνοντας και αναλύοντας ταύτα κατα παιδαριώδη τρόπον, και φυσικά κατά το δοκούν του συντάξαντος το έγγραφον, ωσάν να μην ήσαν παρόντα τα μέλη προς τα οποία απευθύνεται το έγγραφον, και να μην κατάλαβαν «τι τους έγινε», κατά το κοινώς λεγόμενον, εις την συνεδρίασιν εκείνη!


Εν συνεχεία αναφέρονται ορισμέναι πράξεις και παραλείψεις εμού, αίτινες κατά την αυθαίρετον κρίσιν του αυτοανακηρυχθέντος ως Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου, στοιχειοθετούν τεκτονικά αδικήματα και επισύρουν προβλεπομένας κυρώσεις.


Είναι ίδιον μετά τα επιτυχή πραξικοπήματα, ν’ ακολουθεί και η καρατόμησις του ηττηθέντος(;).


Τέλος, καλούνται τα μέλη του Υπάτου Συμβουλίου όπως προσέλθουν την 26ην τρέχοντος μηνός προκειμένου να εξετασθεί εάν, κατ’ αρχήν, θ’ απορριφθεί η κατηγορία, ή θα διεξαχθεί ανάκρισις.


Επί των ανωτέρω, επιθυμώ να φέρω εις γνώσιν των φιλτάτων κραταιών αδελφών μου, Μελών του Υπάτου Συμβουλίου τα ακόλουθα:-


Όπως άπαντες γνωρίζετε, ουδέποτε παραιτήθην του νομίμως αποκτηθέντος αξιώματός μου, τουτέστιν, του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου το οποίον από έτους και πλέον υπερηφάνως φέρω. -


Η αγωγή μου, το ήπιον και η ταπεινότης του χαρακτήρος μου, η υπέρ του ημίσεος αιώνος τεκτονική παιδεία μου και η προσφορά μου προς τον τεκτονικόν θεσμόν, και η εν γένει συγκρότησίς μου εις την ηλικίαν την οποίαν, συν θεώ, ευρίσκομαι, ουδόλως μου επιτρέπουν να αντιμάχομαι σκληρώς μετά των συνανθρώπων μου και κυρίως μετά των τεκτόνων αδελφών μου.


Μόνον εκείνοι οίτινες καραδοκούν ως γύπες να υφαρπάξουν δια παντός μέσου ή να σφετερισθούν την εξουσίαν, είναι ικανοί να σκέπτωνται και να παρερμηνεύουν τας αδελφικάς εκδηλώσεις ευγενείας και ευπρεπείας (χειραψίας συγχαρητηρίους και αναγκαστικάς παρουσίας εις ξαφνικάς εμφανίσεις μη αναμενομένων προσώπων) ως συγκατάβασιν και επιδοκιμασίαν ανόμων πράξεων, όταν μάλιστα οι ίδιοι ομολογούν, και δη εγγράφως, ότι εφ’ όλων των διαπραχθέντων και αποφασισθέντων, η ταπεινότης μου εμειοψήφισεν!-


Οι αξιωματικοί του Υπάτου Συμβουλίου εκλέγονται και δεν διορίζονται, όπερ σημαίνει ότι ουδείς δύναται να επιβάλει εις τον άλλον να αναλάβει υποχρεώσεις τας οποίας δεν δύναται να εκπληρώσει ή δεν επιθυμεί. Ταύτα μετέρχονται μόνον εκείνοι οίτινες τα έχουν επωφελώς μετέλθει και κατά το παρελθόν.-


Η παραίτησις του Ανθυπάτου από της ευθύνης οργανώσεως της 49ης Συνόδου των Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών της Ευρώπης, και η ανάληψις ταύτης υπό του Μεγάλου θυσαυροφύλακος, ως απεδείχθει, ήτο μία απλή πρόφασις δια την κατάληψιν του αξιώματος του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου υπό του Μεγάλου θυσαυροφύλακος, ήτις είχεν προαποφασισθεί και επιμελώς σχεδιασθεί εις άλλους πιθανόν χώρους, πολύ ενωρίτερον της εν λόγω συνεδριάσεως, ως και η επιλογή των αδελφών οίτινες εκάλυψεν τας από μακροτάτου χρόνου σκοπίμως παραμενούσας κενάς θέσεις του Υπάτου Συμβουλίου, τινές των οποίων στερούνται των προς τούτο απαιτουμένων προσόντων. -


Γνωρίζετε, βεβαίως, ότι άπασαι αι ενέργειαι και αποφάσεις αίτινες ελήφθησαν κατά την περιβόητον εκείνην συνεδρίασιν ήσαν και είναι απολύτως άκυραι.


Κατεπατήθει ολοσχερώς και εβεβηλώθει ολόκληρος σχεδόν ο νεοψηφισθείς Γενικός Κανονισμός τον οποίον ο αυτοανακηρυχθείς ως Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης έχει δηλώσει επισήμως και κατ’ επανάληψιν ότι δεν τον αναγνωρίζει ως νόμιμον, και ότι έχει απουσιάσει από κάθε συνεδρίασιν κατά την οποίαν ελήφθησαν αποφάσεις βάσει του Κανονισμού αυτού. -


Η εκλογή του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου δεν διενεργείται δια της σιωπηράς αποδοχής των Μελών, ή της μη εναντιώσεως αυτών εις την εκλογήν του, αλλά δια ρητής και δη μεγαλοφώνου, χαρμοσύνου και δοξαστικής εκφράσεως αυτών. -


Τα γεγονότα ταύτα έχουν δημιουργήσει μίαν επικίνδυνον δυσφορίαν και αναβρασμόν εις το σύνολον σχεδόν των μελών των φιλοσοφικών εργαστηρίων.


Εάν ήτο δυνατόν να διενεργηθεί μία μυστική ψηφοφορία επί των αποφασισθέντων και συμβαινόντων κατά τας τελευταίας ημέρας, είναι πλέον ή βέβαιον ότι το αποτέλεσμα θα ήτο άκρως αρνητικόν.


Είναι λίαν εμφανής η τρομοκρατία η οποία διακατέχει άπαντα σχεδόν τα μέλη του φιλοσοφικού τεκτονισμού. Άπαντες κουνούν την κεφαλήν απελπιστικώς, χαμογελούν ειρωνικώς και απέρχονται περιφρονητικώς.


Ομιλούν άπαντες περί πραξικοπήματος από το οποίον μόνον τα τανκ(ς) έλειψαν και διερωτώνται δια την στάσιν του Επιτίμου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Γεωργίου Χαλκιώτη.- Εν όψει της καταστάσεως ταύτης, έχω εκδόσει και κοινοποιήσει νομίμως Διάταγμα δια του οποίου προβαίνω εις σκληράς μεν πλην απαραιτήτους ενεργείας προς αποκατάστασιν της διασαλευθείσης τάξεως και νομιμότητος.-


Έχω αναθέσει την μεταγλώτισιν του παρόντος ως και τινων άλλων εγγράφων εις τας γλώσσας Αγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, Ιταλικήν και Ισπανικήν τα οποία προτίθεμαι να αποστείλω το συντομώτερον δυνατόν εις τα αντίστοιχα Ύπατα Συμβούλια των ανωτέρω Ευρωπαϊκών χωρών. -


Τέλος, εάν και εφόσον δεν επιδιωχθεί και δεν επέλθει τελικώς η ηρεμία και η τάξις, θα καταφύγω αναγκαστικώς πλέον εις την Ελληνικήν δικαιοσύνην συμφώνως προς το άρθρον 2 του Γενικού Κανονισμού κατά το οποίον «Πρώτιστον καθήκον των ελευθεροτεκτόνων είναι: Αφοσίωσις εις την πατρίδα, υπακοή εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους…» οίτινες έχουν εγγυηθεί την πιστήν εφαρμογήν του εις το Πρωτοδικείον υποβληθέντος και παρ’ αυτού τηρουμένου Καταστατικού της Τεκτονικής Ενώσεως.


Και μη μου πει ο αυτοανακηρυχθείς ως Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης ότι τούτο θα αποτελέσει μέγιστον ηθικόν από τεκτονικής απόψεως λάθος, καθ’ όσον η ενέργεια αυτή υπήρξεν μόνιμος απειλή του ιδίου μετά τον θάνατον του πρώην Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Χρυσάνθου Κατσικοπούλου μέχρι σήμερον.-


Δεν θα αποφύγω να σας αποκαλύψω, φίλτατοι κραταίοι αδελφοί ότι ο αυτοανακηρυχθείς Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης, την μεθεπομένην της περιβοήτου Συνεδριάσεως, εισήλθεν το Γραφείον του Υπάτου, διέταξεν τους άλλους παρευρισκομένους να εξέλθουν του Γραφείου και μετά την απομάκρυνσιν τούτων, εκλείδωσε την θύραν του Γραφείου και με εξύβρισεν σκαιώτατα, με έπτυσεν εις το πρόσωπον, με ηπείλησεν και επιχείρησεν να χειροδικήσει κατά του ατόμου μου.


Έκτοτε έχει κλονισθεί έτι περισσότερον η επισφαλής υγεία μου δια τούτο τον καθιστώ απολύτως υπεύθυνον δι’ ό,τι ήθελε μου συμβεί εις το μέλλον. -


Θεωρώ περιττόν να σας κάμω γνωστόν ότι δεν θα παραστώ εις την συνεδρίασιν της 26ης τρέχοντος μηνός την οποίαν θεωρώ παράνομον, αλλά και επί τη αντιθέτω περιπτώσει, διότι κατά την επικαλουμένην διάταξιν του άρθρου 124 είσθε υποχρεωμένοι να συνεδριάσετε «εν απουσία του καθ’ ου η κατηγορία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

www.tekton33.blogspot.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου