Παρασκευή

ΠΡΟΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Παρουσιάζουμε και τεκμηριώνουμε την πρώτη και αυταπόδεικτη από τις παρανομίες που οδήγησαν στην Μεγάλη κρίση στο Υπάτο Συμβούλιο του 33ου βαθμού και προσκαλούμε τους αδελφούς μας να τις καταδικάσουν έμπρακτα

Tην 5/11/2008 ο Μέγας Καγκελάριος – Μέγας Γραμματεύς κρ.αδ. Κ.Μ. συνέταξε πρόσκλησιν προκειμένου να γίνη η συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου την 10/11/2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερησίας διατάξεως 1. 49ον Ευρωπαικόν Συνέδριον Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών.2. Έγκριση δαπανών 3. Πάσα άλλη εργασία κανονικώς προσαγομένη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ : Εις την άνω πρόσκλησιν και τα θέματα ημερήσιας διάταξις, ούτε ένα θέμα αναφέρεται από τα όσα σοβαρότατα επικαλούνται ότι συνέβησαν όπως π.χ. εκλογή νέου Θησαυροφύλακα η Υπάτου Ταξιάρχου η προτάσεις δι΄ανάδειξιν νέων 33ων .

Την 19/11/2008 ο «Μέγας Καγκελάριος – Μέγας Γραμματεύς κρ.αδ. Κ.Μ.», ενεργών κατ’ εντολήν του Χρ. Μανέα συνέταξε σχετική ανακοίνωση, η οποία δόθηκε και διαβάσθηκε στα φιλοσοφικά εργαστήρια, προς «ενημέρωσίν» των.

Ας εντοπίσουμε λοιπόν την πρώτη εξόφθαλμη παρανομία, η οποία ομολογείται ευθέως από το ίδιο το έγγραφό τους.

Μεταξύ των άλλων το άνω έγγραφο αναφέρει «…Ηκολούθησεν η εκλογή νέων ενεργών μελών προς πλήρωσιν των κενών θέσεων του Υπ. Συμβ. Και εξελέγησαν,κατ’ αλφαβητικήν σειράν οι…. (αναφέρονται τα ονόματα οκτώ αδελφών οι οποίοι εκείνην την ημέραν έλαβον τον 33ον βαθμόν και εξελέγησαν εις τας κενάς θέσεις του Υπ. Συμβουλίου. Οι αδ. αυτοί προσήλθαν και ορκίσθησαν την 12/11/2008 κατά την ενημέρωσιν της ομάδος Μανέα) Το Υπ. Συμβούλιο απεφάσισεν όπως η υποδοχή και η επίσημος διαβεβαίωσις των νεοεκλεγέντων λάβη χώραν την 12/11/2008, ημέραν Τετάρτην και ώραν 18.00…»

Κατά το άρθρο 8

Αξιωματικοί εκλέγονται υπό του Υπάτου Συμβουλίου μόνον εκ των μελών αυτού, κατά τριετίαν και κατά τον μήνα Δεκέμβριον, διά φανεράς ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων, του κλάσματος θεωρουμένου ως ακεραίας μονάδος.

Κατά το ά ρ θ ρ ο ν 14 των κανονισμών του Α.Α.Σ.Τ. δια την Ελλάδα «….Διά την πλήρωσιν θέσεως η θέσεων παρέδρων μελών του Μεγάλου Συμβουλίου η ενεργών μελών εις το Ύπατον Συμβούλιον έκαστον μέλος του Υπ. Συμβ. δικαιούται μέχρι της 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους να υποβάλη προς την Μεγ. Γεν. Γραμμ. εις πλήρωσιν εκάστης κενής θέσεως εν προτάσει υπογεγραμμένη υπ' αυτού, το όνομα ενός εκ των Επιτίμων Υπ. Μεγ. Γεν. Επιθ. διά την πλήρωσιν θέσεως παρέδρου μέλους, η ενός των εν Αθήναις η Πειραιεί παρέδρων μελών του Ύπ. Συμβ. δια την πλήρωσιν θέσεως ενεργού μέλους του Υπ. Συμβ... Εάν αι κεναί θέσεις είναι πλείονες της μιάς, η πρότασις δεν δύναται να περιέχη ονόματα περισσότερα των χηρευουσών θέσεων. Παρελθούσης της ως άνω προθεσμίας, η Μεγ. Γεν. Γραμμ. ουδεμίαν δύναται να δεχθή πρότασιν, αλλά καταρτίζει αμέσως τον κατάλογον των εμπροθέσμως προταθέντων και αποστέλλει εις πάντα τα μέλη τον κατάλογον τούτον οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρας προ της τακτικής συνεδρίας του Υπ. Συμβ. του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους, κατά την οποίαν και μόνην γίνεται η εκλογή των νέων παρέδρων μελών του Μεγ. Συμβ., η ενεργών μελών του Υπ. Συμβ.….»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Παρεβιάσθησαν όλοι οι ουσιαστικοί και χρονικοί όροι του άνω άρθρου, με συνέπεια την απόλυτη ακυρότητα της εκλογής και εγκατάστασης νέων 33ων και μελών του Υπάτου Συμβουλίου.

Την παρούσα πρώτη αυταπόδεικτη και μεγίστης σημασίας παρανομία αφιερώνουμε σ’ εκείνους, τους οποίους αφορά, με την ελπίδα ότι θα αναγνωρίσουν ότι η εκλογή και εγκατάστασή τους ήσαν απολύτως παράνομοι και εγένετο αποκλειστικά και μόνον δια να χρησιμεύσουν όχι μόνο ως άλλοθι και νομιμοποίησις αλλά και δια να καταστούν συνένοχοι εις τας περαιτέρω μεγάλας και αυταποδείκτους αυθαιρεσίας του αδ. Μανέα και της ομάδος του και μάλιστα εις την απομάκρυνσιν και φίμωσιν του Νομίμου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Ραφαήλ Ντε Σιγούρα.

Καλούνται όθεν οι άνω αδελφοί να αναγνωρίσουν την παρανομία εις την οποίαν ενεπλάκησαν και να απαλλαγούν από τα βάρη της συνενοχής επιστρέφοντάς τα στον αδ. Μανέα, προασπίζοντας με τον τρόπο αυτό όχι μόνο την αξιοπρέπεια των ιδίων και όλων των αδελφών του Τάγματος, αλλά την νομιμότητα και το κύρος του θεσμού μας, μακράν του ανθρώπου που προκάλεσε διώξεις, σχίσματα, απαναγνωρίσεις, πόνο και αγανάκτηση.

στεγαστής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

www.tekton33.blogspot.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου